Zawartość

Równe traktowanie w świetle prawa rodzinnego

Data: 
2014-02-14

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Uzasadnienie:
Temat szczególnie aktualny, a nie objęty dotychczas kompleksowymi badaniami. Chodzi w szczególności o przeprowadzenie badań w zakresie dyskryminacji ze względu na płeć w aspekcie sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem i władzy rodzicielskiej na różnych polach – zarówno w zakresie uregulowań prawnych, praw rodziców w toczących się postępowaniach sądowych, jak też w świetle życia codziennego.

Prokuratura Generalna