Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Raport Konferencji INGOs na temat partycypacji organizacji pozarządowych w procesie podejmowania decyzji w Polsce

Data: 
2017-01-04

W czerwcu 2016 r. wizytę w Polsce złożyli przedstawiciele Konferencji  Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy.  Podczas tej wizyty odbyło się między innymi spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, którego głównymi tematami były: sytuacja organizacji pozarządowych w Polsce, mechanizmy konsultacji społecznych oraz udział trzeciego sektora w przygotowywaniu nowych regulacji prawnych. Członkowie delegacji odbyli również rozmowy z przedstawicielami ministerstw i członkami organizacji pozarządowych.

Owocem tej wizyty jest raport na temat partycypacji organizacji pozarządowych w procesie podejmowania decyzji w Polsce. W raporcie tym przedstawiono m.in. procedury dotyczące zakładania w Polsce fundacji i stowarzyszeń oraz źródła finansowania ich działalności. Dokonano też analizy współpracy organizacji pozarządowych z władzami na szczeblu samorządowym i centralnym, a także wpływu trzeciego sektora na proces stanowienia prawa. W sformułowanych na końcu raportu rekomendacjach zalecono zaprzestania prowadzonej w telewizji publicznej kampanii przeciwko organizacjom strażniczym. Sformułowano postulaty ograniczenia środków centralizujących współpracę między organizacjami pozarządowymi a organami władzy państwowej, przeciwdziałania dyskryminacji organizacji pozarządowych, redukcję procedur biurokratycznych i zapewnienie transparentności i dostępności procedur dostępu tych organizacji do środków publicznych.

Zdaniem autorów raportu  zasadnym byłoby stworzenie platformy zawierającej informacje o decyzjach władz dotyczących organizacji pozarządowych. Należy też promować publiczna debatę z udziałem organizacji pozarządowych dotyczącą wspólnej wizji demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich sformułowane w raporcie postulaty zasługują na uwagę wszelkich podmiotów, których działalność wiąże się z trzecim sektorem.

 

Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy, zwana też Konferencją INGOs (Conference of International non-governmental organisations, INGOs) jest organem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie państw Rady Europy. Jest instytucją Rady Europy od 2005 r., choć status konsultacyjny został jej przyznany już w 1952 r. W jej skład wchodzi ponad 320 międzynarodowych organizacji pozarządowych (INGOs).

Konferencja tworzy platformę współpracy RE z organizacjami pozarządowymi. Zapewnia możliwośc dialgou między społeczeństwem obywatelskim a rządami, parlamentarzystami i władzami lokalnymi. Wzmacnia głos społeczeństwa obywatelskiego na forum europejskim i międzynarodowym.

Więcej informacji w sprawie: