Zawartość

RPO: Brakuje przepisów dotyczących postępowania w przypadku śmierci członka komisji rozprawy doktorskiej

Data: 
2017-07-28

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich sytuacja, w której prawodawca nie przewidział sposobu postępowania w przypadku śmierci promotora jest nie do zaakceptowania.

Stosując konsekwentnie przepisy ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, należałoby uznać, że doktorant winien znaleźć nowego promotora i pod jego opieką przygotować rozprawę. W praktyce w sytuacji śmierci promotora prawodawca nie tworzy skutecznego środka ochrony praw doktoranta.

Podobny problem może zaistnieć w sytuacji, gdy promotor odmawia zgody na wzięcie udziału w obronie lub nie może tego uczynić z uwagi na okoliczności od niego niezależne.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra o rozważenie możliwości zainicjowania nowelizacji przepisów.

Galeria

  • Rysunek głowy z żarówką na tablicy szkolnej

    Nauka