Zawartość

RPO interweniuje ws. obciążeń finansowych dla przedsiębiorców prowadzących biura usług płatniczych

Data: 
2016-04-14
słowa kluczowe: 

Rzecznik zwrócił uwagę na potrzebę zmniejszenia obciążeń finansowych nałożonych na biura usług płatniczych, w szczególności opłat na pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego przez KNF. Teraz Ministerstwo Finansów przedstawiło stanowisko w tej sprawie.

Sprawa Pani Barbary

Pani Barbara prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jest to punkt, gdzie świadczone są m.in. usługi przekazu pieniężnego. Ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) prowadzi nadzór nad działalnością biur usług płatniczych, Pani Barbara jest zobowiązana do pokrywania jego kosztów. Opłaty te są uzależnione od wartości wykonywanych transakcji (należna wpłata stanowi iloczyn całkowitej kwoty transakcji wykonanych przez biuro i stawki nieprzekraczającej 0,025%).

Do czasu przeprowadzenia wszystkich transakcji, Pani Barbara nie wie, jaka będzie ich całkowita kwota, która ma istotny wpływ na wysokość kosztów nadzoru. Tym samym, Pani Barbara nie może przewidzieć, czy uzyskany w danym roku dochód wystarczy jej na pokrycie tych kosztów. W tej sytuacji nie jest też w stanie oszacować, czy prowadzony przez nią biznes będzie rentowny.

W podobnej sytuacji znajduje się wielu małych przedsiębiorców. Problem nadmiernych obciążeń finansowych nakładanych na biura usług płatniczych był przedmiotem masowych skarg kierowanych do Biura RPO.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik uznał, że taki model finansowania nadzoru sprawowanego przez KNF jest wadliwy i pod koniec 2013 roku zwrócił się w tej sprawie do Ministra Finansów. Resort poinformował o planowanej modyfikacji i uproszczeniu zasad ponoszenia takich kosztów poprzez wprowadzenie zryczałtowanej opłaty rocznej w wysokości 100 zł.

Rzecznik monitorował stan prac legislacyjnych w tym zakresie. Po tym jak okazało się, że projekt nowelizacji został wycofany z prac parlamentarnych, RPO ponownie zwrócił się do Ministra Finansów. W odpowiedzi resort przyznał, że dalsze utrzymywanie obowiązującego mechanizmu naliczania opłat na pokrycie kosztów nadzoru, może doprowadzić do sytuacji, w której dalsza działalność wielu spośród 1400 funkcjonujących na rynku biur, będzie zagrożona. Minister wskazał, że toczyły się kolejne prace legislacyjne, zakładające obniżenie stawki z poziomu 0,025% do poziomu 0,01%. Zostały one jednak wstrzymane ze względu na negatywną opinię KNF.

Obecnie trwają analizy mające na celu wypracowanie kompromisowego podejścia do kwestii zmniejszenia obciążeń finansowych dla biur usług płatniczych. Rzecznik będzie kontynuował działania w obronie przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług płatniczych.

Galeria

  • Banknoty stuzłotowe
    Zobowiązania finansowe