Zawartość

RPO na VII Kongresie Kobiet

Data: 
2015-09-12


Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar uczestniczył w obradach VII Kongresu Kobiet. W swoim wystąpieniu przedstawił priorytetowe obszary działań RPO w zakresie wspierania zasady równego traktowania ze względu na płeć.
         
W pierwszej kolejności Rzecznik wskazał na konieczność zabiegania o nowelizację ustawy o równym traktowaniu, która obecnie nie zapewnia skutecznej, prawnej ochrony przed dyskryminacją ze względu na płeć m.in. w takich obszarach jak edukacja i ochrona zdrowia. Dr Adam Bodnar podkreślił także konieczność podejmowania dalszych analiz zjawiska nieobecności kobiet w życiu publicznym (zarówno w ciałach politycznych, jak i w zarządach i organach spółek) oraz działania na rzecz wprowadzenia tzw. mechanizmu suwakowego.

W swoim wystąpieniu RPO zwrócił uwagę na kwestię realizacji zapisów obowiązującej ustawy regulującej dostępność zabiegu przerywania ciąży oraz nakładającej na państwo obowiązek wprowadzania odpowiedniej edukacji seksualnej. Istotnym problemem są także treści dyskryminujące i stereotypy płciowe wciąż obecne w dopuszczonych do użytku podręcznikach szkolnych i materiałach edukacyjnych.

Obszarem wymagającym szczególnej aktywności RPO jest niewątpliwie zjawisko przemocy wobec kobiet. Rzecznik podkreślił konieczność podejmowania aktywnych działań na rzecz realizacji postanowień konwencji stambulskiej, m.in. niezwłoczne wprowadzenie całodobowej infolinii dla ofiar przemocy oraz doprecyzowanie w istniejących regulacjach definicji np. przemocy ekonomicznej. Problemem wymagającym pilnych działań jest także zjawisko niepłacenia alimentów na dziecko, czemu należy przeciwdziałać poprzez wprowadzenie skutecznych środków karnych (innych niż więzienie).

Dr Adam Bodnar stanowczo podkreślił, że nieskuteczność państwa w zagwarantowaniu równych praw kobietom ma szczególnie dotkliwe skutki dla kobiet mieszkających na obszarach wiejskich i w małych miastach (np. ograniczony dostęp do usług czy instytucji). Rzecznik zadeklarował, że będzie dążył do zmiany tej sytuacji i podejmował aktywne działania na poziomie województw.

 

Podczas Kongresu czynny był wspólny punkt informacyjny Biura RPO i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Odbyły się również warsztaty pt. „Dyskryminacja. Nie jesteś bezradna. Z jakich środków ochrony prawnej mogą korzystać kobiety i jak może im pomóc Rzecznik Praw Obywatelskich". 

 


 

Galeria

  • Na zdjęciu przemówienie RPO dr. Adama Bodnara podczas VII Kongresu Kobiet
    Na zdjęciu przemówienie RPO dr. Adama Bodnara podczas VII Kongresu Kobiet
  • Na zdjęciu punkt informacyjny Biura RPO i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
    Na zdjęciu punkt informacyjny Biura RPO i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
  • Na zdjęciu uczestnicy warsztatów pt. „Dyskryminacja. Nie jesteś bezradna. Z jakich środków ochrony prawnej mogą korzystać kobiety i jak może im pomóc Rzecznik Praw Obywatelskich"
    Na zdjęciu uczestnicy warsztatów pt. „Dyskryminacja. Nie jesteś bezradna. Z jakich środków ochrony prawnej mogą korzystać kobiety i jak może im pomóc Rzecznik Praw Obywatelskich"