Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami – kolejne zmiany czy nowy system? [art. 27 – Praca i zatrudnienie]

8 maja 2014 r. w Senacie odbyła się konferencja „Dialog społeczny w praktyce – założenia do nowego systemu wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych”. Jej organizatorami były komisje rodziny i polityki społecznej Sejmu i Senatu oraz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która zaprezentowała propozycje zmian wypracowane na podstawie konsultacji przeprowadzonych w największych miastach Polski.

 

Od lat toczy się dyskusja, czy rynek pracy dla osób niepełnosprawnych powinien iść w kierunku zatrudnienia chronionego, czy aktywnego uczestnictwa tych osób w otwartym rynku pracy. Uczestnicy konferencji podkreślali, że osoby niepełnosprawne coraz lepiej realizują się w pracy, jednak obsługa systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych jest niezwykle kosztowna. Dlatego należy się zastanowić, w jaki sposób obniżyć koszty jego funkcjonowania. Według Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wielu miejscach wymaga istotnej korekty. POPON zwrócił uwagę, że ustawa była już kilkadziesiąt razy zmieniana, a dopłaty do miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych nie są jedynym rozwiązaniem i, być może, należy odejść od ciągłego poprawiania i podjąć wysiłek kompleksowej odnowy systemu. W dyskusji wskazano podstawę ideową, którą powinno być postrzeganie przedsiębiorcy jako partnera. Pilnych działań wymaga stworzenie jednolitego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności. Wśród zaproponowanych zmian znalazła się również możliwość utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakładach otwartego rynku pracy zatrudniających np. 25% osób niepełnosprawnych, czy propozycja dodatkowej kwoty dofinansowania dla pracodawcy, który osiąga bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zdaniem pracodawców wszystkie brane pod uwagę koncepcje powinny przyczyniać się do bardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi oraz zapewnienia większej przejrzystości obowiązujących przepisów i spójności z przepisami innych ustaw. Ich celem nadrzędnym powinno być zachęcenie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy oraz stworzenie gwarancji bezpieczeństwa dla pracodawców zatrudniających większą liczbę osób niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z interesującymi wynikami projektu badawczego „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywy wzrostu”, przeprowadzonego w 2013 r. pod kierownictwem prof. Elżbiety Kryńskiej przez Instytut Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Fundacją Centrum Badania Opinii Społecznej. 

[Raport nt. "Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywy wzrostu"]

[Publikacje IPiSS o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych]

Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej poinformował o pracach komisji nad projektem ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Przypomniał też, że do działań na rzecz umożliwienia niepełnosprawnym godnego życia zobowiązano się 25 lat temu - u progu polskiej wolności i podkreślił, że troska o jakość życia osób z niepełnosprawnościami stanowi szczególny sprawdzian społecznej wrażliwości.

[Konferencja „Dialog społeczny w praktyce – założenia do nowego systemu wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych”]

artykuły prasowe: [Polska Times][Gazeta pl. Poznań]