Zawartość

Rzecznik Praw Dziecka popiera stanowisko RPO w sprawie niekonstytucyjności przepisów dotyczących systemu izolacji w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich

Data: 
2016-03-11

20 stycznia 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zmodyfikował swój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2013 r., dotyczący stwierdzenia niezgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Teraz Rzecznik Praw Dziecka przedstawił swoje stanowisko w tej kwestii.

Wątpliwości RPO wzbudziły przepisy dające możliwość izolowania przebywających w takich placówkach osób ze względu na bezpieczeństwo i porządek. Rzecznik wskazywał wówczas, że stworzono system izolacji nieletnich ograniczający ich wolność osobistą w ramach wykonywanego środka poprawczego, a tymczasem pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Natomiast, modyfikacja wniosku RPO była podyktowana tym, że 6 listopada 2015 r. zaskarżony przepis, został zmieniony wskutek nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. W opinii Rzecznika nowe brzmienie artykułu nie usuwa jednak sygnalizowanego problemu.

Do zmienionego wniosku RPO – jako uczestnik postępowania - odniósł się Rzecznik Praw Dziecka. Wskazał, że podziela stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednocześnie, podtrzymał swój wcześniejszy wniosek o rozszerzenie kontroli i stwierdzenie niezgodności zaskarżonych przepisów w nowym brzmieniu z przepisami art. 37a, art. 37b i art. 37d Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 20 listopada 1989 roku. Rzecznik Praw Dziecka wskazuje, że „również w odniesieniu do powołanych wyżej postanowień Konwencji o prawach dziecka, zaskarżone przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości nie sprostały testowi legalności i konieczności, co jest wymagane, by uznać przepis za zgodny z podstawowymi standardami ochrony praw dziecka”.

Dr Marcin Mazur, Zastępca Dyrektora Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji:

Kolejne stanowisko, które zostało przedstawione w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym, tym razem Rzecznika Praw Dziecka potwierdza zapatrywanie Rzecznika Praw Obywatelskich, który dąży do wyeliminowania z systemu prawnego niekonstytucyjnych przepisów rozporządzenia. Wyraźnie widać jednolitość stanowisk uczestników postępowania: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Prokuratora Generalnego, że zmiana przez Ministra Sprawiedliwości zaskarżonego pierwotnie przepisu nie eliminuje stanu niekonstytucyjności zaskarżonej regulacji i wymaga rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego.

Galeria

  • Zakratowana brama

    Więzienie