Godło RP
Zawartość

Rzecznik Praw Obywatelskich skutecznie interweniuje w sprawie obciążenia przedsiębiorcy składkami na ubezpieczenie zdrowotne w okresach zawieszenia prowadzenia działalności

Data: 
2016-02-11

Organy Narodowego Funduszu Zdrowia wydały decyzje, w których stwierdziły, że przedsiębiorca podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego przez cały okres, w którym jego działalność była zarejestrowana, nie uwzględniając przerw w jej toku.

Powodem takiego rozstrzygnięcia (które w perspektywie mogło oznaczac konieczność wielotysięcznej zapłaty „nieuiszczonych” składek)  było to, że przedsiębiorca, wskutek zdarzeń losowych, nie uzyskał i nie przedstawił w toku postępowania dokumentów potwierdzających przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Następnie bezskutecznie próbował przywrócić termin do zaskarżenia niekorzystnych dla siebie decyzji.

Skutek przyniosło jednak dopiero wniesienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprzeciwu od ostatecznej decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

W rezultacie wznowionego w ten sposób postępowania, Prezes NFZ uchylił decyzję i w nowej uwzględnił wszystkie wskazywane przez przedsiębiorcę okresy przerw.

  • Banknoty stuzłotowe
    Zobowiązania finansowe