Zawartość

Rzecznik prowadzi sprawę przyłączy kanalizacyjnych w Trojanowicach

Data: 
2016-11-28

Rzecznik zwróci się do Departamentu Funduszy Europejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego z pytaniem o kwestie Specyfikacji dla przedsięwzięcia „Ochrona zlewni rzeki Prądnik – projekt i realizacja kanalizacji – II etap”, w której to wskazano m.in. zadanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do około 180 gospodarstw domowych. Wspomnianych przyłączy kanalizacyjnych jednak nie wykonano, ponieważ zakres realizacji indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych kończy się na granicach działek. Ponadto Rzecznik (BPK.7000.18.2014) rozważy również skierowanie do Prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.   

Niestety w sprawie nie ma można wnieść skargi kasacyjnej.

Przypomnijmy, że chodzi o sprawę dotyczącą odmowy wykonania przyłączy od głównego kolektora do pierwszej studzienki od strony domu podczas wykonywania sieci kanalizacyjnej we wsi Trojanowice (niezgodnie z projektem) oraz odmowy wykonania tego przyłącza, a także odmowy zwrotu kosztów, jakie poniesiono za wykonanie tego przyłącza od głównego kolektora do pierwszej studzienki od strony domu.

7 marca 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich pisał do Wójta Gminy Zielonki o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. Zwrócił się on także o zbadanie zasadności podjętej decyzji w sprawie przeprowadzenia wywiadu – kontroli z Urzędu Gminy jak i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach dotyczącej danych osobowych i zdrowotnych do innych celów niż przewiduje ustawa. Wójt Gminy Zielonki 21 marca 2014 r. wyjaśnił, że nie jest możliwe udzielenie krótkiej i merytorycznej odpowiedzi, która w swej treści wyczerpywałaby sprawę i poruszała każdy jej wątek, dlatego przesłał jedynie kserokopie dokumentacji. Dlatego 25 sierpnia 2014 r. Rzecznik ponownie wystąpił z interwencją do Wójta Gminy Zielonki, w odpowiedzi na którą kolejny raz otrzymał uwierzytelnione kopie pism w sprawie.

11 lutego 2015 r. Rzecznik przekazał sprawę według właściwości Prokuraturze Rejonowej Kraków Prądnik Biały, w celu rozważenia możliwości wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie. Rzecznik nie może żądać od organu, któremu sprawę przekazał, informacji o sposobie jej załatwienia, jednak w wyniku prośby interesantki zwrócił się do wyżej wymienionej prokuratury z żądaniem udzielenia informacji w niniejszej sprawie. 14 grudnia 2015 r. Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Kraków – Prądnik Biały w Krakowie wskazał, że sprawa została zarejestrowana w repertorium Pa Prokuratury Rejonowej, celem podjęcia działań pozakarnych dotyczących nieprawidłowości w realizacji budowy sieci kanalizacyjnej przez Gminę Zielonki. Decyzja o przekazaniu sprawy do działu pozakarnego została oparta na oświadczeniu interesantów, złożonym przed prokuratorem w dniu 23 marca 2015 r., w którym to strony oświadczyły, że nie domagają się wszczęcia postępowania karnego. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego sprawa została zaś wykreślona jako pozostawiona bez dalszego biegu o czym strony zostały poinformowane pisemnie.

  • Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle
    Sprawy samorządu i społeczności lokalnych