Godło RP

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO

Data: 
2015-11-24
słowa kluczowe: 

13 listopada br. Sąd Najwyższy rozpoznał kasację Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą dublowania orzeczeń sądowych, uznał ją za oczywiście zasadną i uwzględnił w całości na posiedzeniu bez udziału stron. Sprawa dotyczyła sytuacji, w której doszło do zdublowania się orzeczenia sądu cywilnego nakazującego zapłatę określonej kwoty oraz wydanego później w procesie karnym wyroku, mocą którego zobowiązano oskarżonego do naprawienia szkody również poprzez oddanie poszkodowanemu wskazanej kwoty. 

Sąd Najwyższy w pełni podzielił pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich, że w niniejszej sprawie Sąd II Instancji nie dokonał prawidłowej kontroli odwoławczej zaskarżonego orzeczenia. Doszło bowiem do naruszenia tzw. klauzuli antykumulacyjnej, określonej w Kodeksie postępowania karnego. Wskazano w niej jednoznaczny zakaz orzekania przez sąd m.in. obowiązku naprawienia szkody w sytuacji, gdy roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest już przedmiotem innego postępowania lub prawomocnie o nim orzeczono.

 

  • Zielony nowoczesny budynek z filarami
    Sąd Najwyższy w Warszawie