Zawartość

Sąd naprawia pomyłkę po interwencji RPO

Data: 
2016-07-15
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska

Pełnomocnik terentowy RPO we Wrocławiu badał skargę skazanego na odmowę ustanowienia mu obrońcy z urzędu w postępowaniu o udzielenie przerwy w karze pozbawienia wolności.

Na podstawie dokumentów RPO stwierdził, że w zarządzeniu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu zawarto nieprawidłowe pouczenie o przysługujących  środkach zaskarżania. Nie pouczono skazanego o aktualnej treści art. 81 § 1 a k.p.k., dodanej ustawą z dnia 12.06.2015 r. Skazany działał bez adwokata i nie zaskarżył postanowienia o odmowie udzielenia przerwy w karze i tym samym decyzja dotycząca obrońcy z urzędu nie została poddana kontroli instancyjnej. 

RPO (PW.511.132.2015.JS ) wystąpił do Przewodniczącego Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych o zajęcie stanowiska. Przewodniczący przyznał, że doszło do nieprawidłowego pouczenia skazanego odnośnie przysługującego mu środka zaskarżania (zażalenia) na zarządzenie sędziego penitencjarnego o odmowie ustanowienia obrońcy z urzędu.

Przewodniczący Wydziału poinformował RPO, że zaistniała sytuacja może zostać poprawiona w toczącym się kolejnym postępowaniu o przerwę w karze z wniosku skazanego. Będzie mógł on złożyć oświadczenie, czy podtrzymuje swój wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz zostanie pouczony o przysługującym mu środku zaskarżania w przypadku decyzji odmownej.

Galeria

  • Grafika: budynek i ludzie
    Sprawy ludzi przed sądami