Zawartość

Skarga kasacyjna do NSA od wyroku WSA na przepisy o odholowywaniu pojazdów w Łodzi

Data: 
2016-06-13
Położenie: 
  • Łódź
    Polska

Rzecznik wniósł skargę kasacyjną do NSA od wyroku WSA na przepisy uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2016 roku .

Rada Miejska określiła w uchwale stawki opłat za usunięcie pojazdów z drogi na maksymalnym, dopuszczonym przez prawo poziomie, kierując się jedynie względami fiskalnymi. Zdaniem Rzecznika ustalenie przez Radę Miejską stawek nastąpiło w zupełnym oderwaniu od rzeczywistych kosztów holowania pojazdów na obszarze miasta i miało charakter arbitralny. Rzecznik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta w 2016 r., którą Sąd oddalił uzasadniając, że zarzut dotyczący ustalenia przez Radę Miejską stawek na najwyższym poziomie, nie według kosztów a własnego uznania, jest bezzasadny.

W opinii Rzecznika Rada Miejska nie dokonała prawidłowych ustaleń w zakresie kosztów usuwania pojazdów z dróg na obszarze miasta nie uwzględniając, że ustalenie maksymalnych stawek opłat za odholowanie pojazdów nie gwarantuje uzyskania środków które pokryją koszty usuwania i przechowywania ich na parkingach, a przede wszystkim nie ma to wpływu na sprawność realizacji tego zadania. Zaskarżona uchwała Rady Miejskiej została podjęta bez przeanalizowania wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności z pominięciem kryteriów zawartych w upoważnieniu ustawowym. Doszło zatem do przekroczenia granic swobody regulacyjnej, gdyż organ stanowiący nie wziął pod uwagę kryterium działania wskazanego przez ustawodawcę.

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu wyrokowi naruszenie prawa materialnego tj. przepisu ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie usunięcia pojazdu i umieszczenia go na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie oraz ustalenia wysokości opłat przez radę powiatu, w związku z konstytucyjną regułą dotyczącą ustanawiania aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze działania tych organów przez błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu przez sąd, że ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu następuje przy uwzględnieniu kosztów ponoszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest powiat oraz na nieprawidłowym określeniu granic swobody regulacyjnej, w ramach której następuje ustalenie tych opłat. Rzecznik wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu.

V.511.564.2015

Galeria

  • Żółta lina
    Howanie