Zawartość

Skarga kasacyjna Rzecznika ws. upomnienia wysłanego na nieaktualny adres

Data: 
2015-12-07
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do NSA wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie oddalający skargę obywatela dotyczącą upomnienia wysłanego na nieaktualny adres. W ocenie RPO, obowiązkiem wierzyciela było ustalenie rzeczywistego adresu zamieszkania zobowiązanego i faktyczne doręczenie mu upomnienia.

W powyższej sprawie wierzyciel wysłał upomnienie wzywające do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie na nieaktualny adres zobowiązanego, który widniał w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Upomnienie nie zostało zatem doręczone do rąk zobowiązanego. W konsekwencji nie dotarła do niego informacja, że powinien wnieść opłatę dodatkową, bowiem w przeciwnym wypadku wszczęta zostanie egzekucja administracyjna.

W ocenie RPO, prawidłowe doręczenie upomnienia jest warunkiem dopuszczalności wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Sąd administracyjny błędnie uznał, że wierzyciel nie musiał weryfikować danych adresowych zamieszczonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i upomnienie wysłane na adres ustalony w oparciu o tę ewidencję zostało skutecznie doręczone zobowiązanemu. Z zasady oficjalności doręczeń wynika, że to organ ustala adresy zamieszkania stron i przy doręczeniu pierwszego pisma w sprawie powinien ustalić rzeczywisty adres strony tj. miejsce gdzie strona faktycznie przebywa, korzystając w tym celu z wszelkich dostępnych mu danych i informacji. Zasada ta gwarantuje obywatelowi możliwość udziału w postępowaniu i obrony swoich praw.

 

Galeria

  • Posąg Temidy z wagą
    Sprawiedliwość