Zawartość

Służba Więzienna o osobach z niepełnosprawnością intelektualną w zakładach karnych

Data: 
2016-04-13

Brak odpowiedniego przygotowania kadry więziennej do pracy z osadzonymi z niepełnosprawnością intelektualną to problem wielokrotnie sygnalizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W odpowiedzi na ostatnie wystąpienie w tej sprawie Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej poinformował m.in. o programie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy SW.

Płk Jerzy Kopeć podkreślił, że wrażliwość na potrzeby niepełnosprawnych oraz wiedza o ich odmiennych problemach i potrzebach są niezbędne do właściwego postępowania z takimi skazanymi. Dlatego problematyka związana z niepełnosprawnością, w tym psychiczną, jest uwzględniana w ścieżce szkoleniowej funkcjonariuszy Służby Więziennej. Poinformował także, że w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu trwają obecnie prace nad nowymi programami szkolenia zawodowego. Projekt przewiduje realizację problematyki upośledzenia umysłowego zarówno w programie ogólnym, jak i w części dla specjalizacji penitencjarnej.

Odnosząc się do kwestii reagowania na przypadki przebywania w jednostkach penitencjarnych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub chorych psychicznie, Zastępca Dyrektora Generalnego SW wskazał, że kadra wielokrotnie była informowana o konieczności powiadamiania sędziego penitencjarnego o takich sytuacjach. Polecenie to nadal obowiązuje i będzie przypominane w trakcie kontroli, szkoleń i odpraw służbowych.

Płk Kopeć podkreślił również, że działania personelu wobec osadzonych z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną muszą koncentrować się zarówno na zapewnieniu im bezpieczeństwa, jak i na próbach niwelowania problemów wynikających z ich deficytów. Oddziaływania te są prowadzone w oparciu o indywidualne i grupowe metody wychowawcze, a także metody psychologiczne.

Dodatkowo personel medyczny we współpracy z funkcjonariuszami i pracownikami działu penitencjarnego oraz działu ochrony stale monitoruje funkcjonowanie osadzonych w oddziałach mieszkalnych. W sposób ciągły realizuje również zadania dotyczące przeciwdziałania zachowaniom suicydalnym.

Galeria

  • Czarny ptak na bezlistnym drzewie
    Cierpienie