Godło RP
Zawartość

Solidarny obowiązek w podatku rolnym - SKO podziela stanowisko RPO i uchyla decyzję organu podatkowego w sprawie rzeszowskiej spółdzielni mieszkaniowej

Data: 
2016-11-30

Spółdzielnia mieszkaniowa wystąpiła do Prezydenta Miasta Rzeszowa z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku rolnym od współwłasności z gminą. W ocenie spółdzielni skoro obowiązek podatkowy nie dotyczy gminy (wyłączenie spod opodatkowania), to kwota należnego podatku rolnego powinna zostać obniżona.

Prezydent odmówił stwierdzenia nadpłaty uznając, że zobowiązanie podatkowe w całości ciąży na drugim współwłaścicielu nieruchomości tj. na spółdzielni. Od tego rozstrzygnięcia spółdzielnia wniosła odwołanie.

Na etapie postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym („SKO”) do sprawy przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik przedstawił stanowisko, zgodnie z którym solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli za zobowiązanie z tytułu podatku nie powinna wykluczać możliwości uwzględnienia w wymiarze podatku okoliczności, że obowiązek podatkowy nie dotyczy jednego ze współwłaścicieli. W postępowaniu przed SKO, Rzecznik przedłożył również odpowiedź Ministra Finansów na wystąpienie generalne w tym temacie (V.511.1.2016), z którego wynika, że resort przychyla się do stanowiska podatników.

Ostatecznie SKO wydało decyzję, w której zakwestionowało rozstrzygniecie Prezydenta Miasta Rzeszowa o odmowie stwierdzenia nadpłaty w podatku rolnym za lata 2011-2012. Sprawa indywidualna spółdzielni zostanie ponownie rozpoznana przez organ pierwszej instancji.

W związku z tą problematyką sejmowa Komisja ds. Petycji wydała rekomendację, z której wynika, że przepisy dotyczące solidarnego obowiązku podatkowego w podatku rolnym
i w podatku od nieruchomości powinny zostać zmienione.

Rzecznik będzie monitorował stan prac legislacyjnych w tym obszarze oraz sprawę indywidualną spółdzielni także za lata 2013-2015.

  • RPO - informacja, podatki.png
    RPO - informacja i podatki.png