Zawartość

Stanowisko Prokuratora Generalnego ws. eksmisji z lokali policyjnych

Data: 
2015-12-23

Prokurator Generalny zajął stanowisko w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z 9 października 2015r. do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego braku ochrony lokatorów przed eksmisją z lokali policyjnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wniosku zakwestionował zgodność z Konstytucją oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przepisu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie, w jakim przepis ten uprawnia egzekutora, prowadzącego egzekucję z nieruchomości lub lokalu (pomieszczenia) służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego, do usunięcia zobowiązanego i jego domowników w sytuacji, gdy nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie, a zobowiązany nie jest w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. 

W piśmie procesowym do TK Prokurator Generalny w całości podzielił zarzuty Rzecznika zawarte w jego wniosku i wniósł o stwierdzenie niezgodności zaskarżonego przepisu ze wszystkimi wzorcami konstytucyjnymi przywołanymi we wniosku Rzecznika.  W uzasadnieniu swojego stanowiska odwołał się do argumentacji zaprezentowanej we wniosku Rzecznika, uznając ją za przekonującą i w pełni zasadną.

Galeria

  • Deszcz, człowiek pod parasolem siedzi blisko stromego brzegu morza
    Kryzys bezdomności