Godło RP

Stanowisko Prokuratora Generalnego ws. stawki minimalnej wynagrodzenia adwokata

Data: 
2015-11-19
słowa kluczowe: 

Zdaniem Prokuratora Generalnego, określenie stawki minimalnej wynagrodzenia adwokata w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego na kwotę 60 zł jest niezgodne z Konstytucją RP.

Prokurator Generalny pismem z dnia 5 listopada 2015 r. przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu stanowisko w sprawie ze skargi konstytucyjnej, do której wcześniej przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. Prokurator Generalny wskazał, że § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 lipca 2015 r., jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Z uwagi na określenie stawki minimalnej w kwocie nieodpowiadającej niezbędnemu nakładowi pracy pełnomocnika oraz stopniowi skomplikowania sprawy, przepis prowadzi do obciążenia strony wygrywającej przeważającą częścią poniesionych kosztów zastępstwa procesowego.

W ocenie Prokuratora Generalnego określenie stawki minimalnej w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego na kwotę 60 zł prowadzi do generalnego podważenia zasady odpowiedzialności za wynik procesu, która jest fundamentem sprawiedliwego postępowania sądowego. Zakwestionowany przepis skutkuje nieprawidłowym ukształtowaniem rozkładu praw i obowiązków stron postępowania sądowego. Ponadto w sposób nieproporcjonalny ogranicza prawo dostępu do sądu oraz prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej.

Stanowisko Prokuratora Generalnego jest zbieżne z wcześniej zaprezentowanym Trybunałowi stanowiskiem RPO. Sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozpoznania przez TK.
 

  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny
    Trybunał Konstytucyjny