Zawartość

Status materialny jako przesłanka dyskryminacji

Data: 
2014-02-14

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:
Analiza skali zjawiska dyskryminacji z uwagi na niski status materialny, w szczególności w zakresie dostępu do dóbr i usług, a także dostępu do administracji rządowej i samorządowej oraz wymiaru sprawiedliwości.

Uzasadnienie:
Status materialny nieczęsto pojawia się w szerszej debacie poświęconej przyczynom dyskryminacji, choć wydaje się, że ubóstwo może stanowić przeszkodę nie tylko w dostępie do komercyjnych dóbr i usług, ale również do usług podmiotów administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Badanie przeprowadzone przez RPO może pomóc zweryfikować tak postawioną hipotezę i potencjalnie zidentyfikować obszary wymagające szczególnej uwagi.

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości