Zawartość

Sytuacja osób nieheteronormatywnych (LGBTI) w detencji

Data: 
2014-02-10

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:
Celem badania sytuacji osób LGBTI pozbawionych wolności jest wskazanie głównych czynników ryzyka, na jakie narażone są osoby LGBTI w detencji oraz zaproponowanie ewentualnych działań, które powinny być podejmowane w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, jak i diagnoza obszarów, w których osoby te narażone są na nierówne traktowanie.

Uzasadnienie:
Zgodnie ze standardami międzynarodowymi dotyczącymi osób pozbawionych wolności, osoby nieheteronormatywne należą do grupy tzw. "wrażliwej". W miejscach detencji znajdują się one w sytuacji szczególnego zagrożenia, ze strony nie tylko innych osób pozbawionych wolności, ale również ze strony funkcjonariuszy państwowych. Na sytuację mniejszości seksualnych w miejscach zatrzymania zwrócił uwagę Specjalny Sprawozdawca ds. Tortur przy ONZ w Raporcie z 3 lipca 2001 r. (A/56/156, para.23), w którym stwierdził, iż osoby te są postrzegane jako "podkategoria ludzi" w miejscu pozbawienia wolności.

Krajowy Mechanizm Prewencji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich