Zawartość

Termin na złożenie apelacji w sprawach karnych

Data: 
2015-12-03

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości wskazując na brak możliwości przedłużenia terminu na złożenie apelacji w sprawach karnych szczególnie skomplikowanych i obszernych. Sprawa ta została podjęta przez Rzecznika na skutek oświadczenia Senatorów RP, w którym wskazali, że w jednej ze spraw prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Szczecinie sporządzono uzasadnienie wyroku liczące tysiąc dwieście stron. Sporządzenie tego uzasadnienia trwało dziewięć miesięcy, podczas gdy obrona miała czternaście dni na wniesienie apelacji. Zdaniem Rzecznika powyższy stan może powodować naruszenie prawa do obrony, które musi być efektywne i skuteczne, a nie iluzoryczne. Problem jest tym większy, że nie można w sposób skuteczny rozszerzyć granic zaskarżenia ani podnieść nowych zarzutów po upływie terminu zawitego na wniesienie apelacji. Ponadto ustawodawca przewidział możliwość przedłużenia terminu na sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawach zawiłych, a takiej możliwości nie przewidział w przypadku terminu do wniesienia apelacji.

Komentarz dr Marty Kolendowskiej-Matejczuk, zastępczyni Dyrektora Zespołu Prawa Karnego w Biurze RPO:

Problematyka poruszona w wystąpieniu Rzecznika ma istotne znacznie dla praktyki. W sprawach skomplikowanych, gdzie oskarżony, czy jego obrońca otrzymują wyjątkowo obszerne uzasadnienie wyroku, termin 14 dni na złożenie apelacji może okazać się nie tylko niewystarczający na rzetelne sporządzenie apelacji, ale również na skrupulatne zapoznanie się z argumentacją zawartą w takim uzasadnieniu. Nie jest też przecież tak, że obrońca prowadzi tylko jedną sprawę, nie można zatem wykluczyć, że będzie miał do jednoczesnego prowadzenia kilka takich terminowych i obszernych spraw. Brak rozwiązań w tym zakresie, powoduje zatem, że obrona może być utrudniona lub wręcz niemożliwa, co jest ze szkodą dla obywateli.
 

Galeria

  • Zbroja rycerska

    Prawo obrony