Zawartość

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Data: 
2013-05-28