Zawartość

VIII Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe „Niezawisłość sędziego oraz niezależność sądu i prokuratury, jako warunek prawidłowego wymiaru sprawiedliwości” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2020-04-06
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska
słowa kluczowe: 

Konferencja „Niezawisłość sędziego oraz niezależność sądu i prokuratury, jako warunek prawidłowego wymiaru sprawiedliwości” odbędzie się 6 kwietnia 2020 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem VIII Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego jest ustalenie, jak należy rozumieć niezawisłość sędziowską oraz niezależność sądów i prokuratury w demokratycznym państwie prawnym w XXI wieku, a także jaką rolę odgrywają one w zapewnianiu prawidłowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Kreowany w przestrzeni publicznej obraz władzy sądowniczej jako niedemokratycznej, upolitycznionej, opieszałej czy wręcz skorumpowanej jest następnie chętnie wykorzystywany przez polityków jako argument przemawiający za koniecznością reform mających na celu zwiększenie kontroli nad wymiarem sprawiedliwości, w szczególności ze strony władzy politycznej, czyli zmierzających w istocie do ograniczania jego niezależności. Pod hasłami przywrócenia sądownictwa społeczeństwu, czy uczynienia trzeciej władzy bardziej demokratyczną, modyfikowane są unormowania dotyczące sposobu powoływania sędziów, warunków wykonywania przez nich zawodu czy pociągania ich do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zmieniany bywa także ustrój sądownictwa czy jego struktura. Nie sposób również nie zauważyć rosnącego kryzysu społecznego zaufania do prawników, w tym sędziów i prokuratorów, pod adresem których padają zarzuty niedemokratycznego rodowodu czy technokratyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Zarysowany powyżej kontekst jednoznacznie skłania do dyskusji nad fundamentalnymi wartościami szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, jakimi są niezawisłość i niezależność. Rodzi się bowiem pytanie, czy widoczny kryzys powinien prowadzić do redefinicji ich znaczenia, czy raczej skuteczniejszej obrony ich obecnego rozumienia, przez wzmocnienie gwarancji niezależności i niezawisłości oraz poprawienie komunikacji z opinią publiczną, pozwalające przekonać ją o znaczeniu tych wartości dla prawidłowego wymiaru sprawiedliwości.