Godło RP

W jakich obszarach Rzecznik prowadzi badania dotyczące zjawiska dyskryminacji?

Rzecznik Praw Obywatelskich w ramach środków przeznaczonych na badania antydyskryminacyjne w mechanizmie równego traktowania prowadzi badania dotyczące przesłanek wymienionych w ustawie o równym traktowaniu, tj. płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, wyznania lub światpogolądu, niepełnosprawności, wieku i orientacji seksualnej.
Działania Rzecznika nie ograniczają się jednak wyłącznie do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wymienione powyżej przesłanki. Zgodnie z art. 80 Konstytucji RP, każdy ma prawo wystąpienia do Rzecznika z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Jeśli dostrzeżony przez Państwa problem nie dotyczy dyskryminacji ze względu na przesłanki wymienione w ustawie o równym traktowaniu, zachęcamy do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w poszczególnych latach.