Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

W obronie osób chorujących psychicznie [art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, art. 25 - Zdrowie]

Wątpliwości Rzecznik Praw Obywatelskich budzi treść projektowanej zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie artykułu dotyczącego ustanowienia przez sąd pełnomocnika procesowego dla osoby chorującej psychicznie, będącej stroną postępowania w przedmiocie przymusowego umieszczenia jej w szpitalu psychiatrycznym. Zdaniem Rzecznik artykuł w formie obecnej nie gwarantuje należytej ochrony praw procesowych osób chorych psychicznie.


 


Zagrożeniem wydaje się stworzenie tą drogą możliwości pozbawienia wolności - w formie przymusowego umieszczenia osoby chorującej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym, co stanowi istotną ingerencję w prawa i wolności osobiste, chronione konstytucyjnie. W ocenie Rzecznik zapewnienie osobie chorującej psychicznie profesjonalnej pomocy prawnej winno mieć charakter obligatoryjny i zostać objęte gwarancją bez względu na subiektywną ocenę sądu.


[wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia]


 Minister Zdrowia jest również adresatem kolejnego wystąpienia prof. Ireny Lipowicz w sprawie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w którym Rzecznik ponownie porusza kwestię utworzenia centrów zdrowia psychicznego.


 


Zbudowanie i upowszechnienie idei centrów zdrowia psychicznego jako modelu opieki środowiskowej było jednym z podstawowych celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zaplanowanego na lata 2011-2015. Niestety do tej pory brak jest informacji o  postępie we wdrożeniu tej koncepcji. Opóźnienia oraz brak rozpoczęcia szeregu prac uniemożliwią planową realizację Programu, a tym samym stawiają pytanie, czy Ministerstwo Zdrowia przygotowuje strategię działań po roku 2015, w szczególności w odniesieniu do obszarów, które potencjalnie mogą nie zostać zrealizowane.
Problem ten wiąże się z tematyką poruszaną podczas debaty: „Modernizacja pieczy społecznej: wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym”, która odbyła się u Rzecznika. [program konferencji]


[wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia - NPOZP]