Godło RP

Wątpliwości Rzecznika wobec podstawy prawnej naboru do Służby Ochrony Państwa

Data: 
2018-03-12
  • Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości co do podstawy prawnej naboru do Służby Ochrony Państwa, która zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. Adam Bodnar poprosił komendanta SOP o wyjaśnienia, na podstawie jakich przepisów taki nabór jest prowadzony.
  • RPO napisał w liście do komendanta, że z informacji na stronie internetowej SOP wynika, iż prowadzony jest stały nabór do formacji.

Ustawa o SOP z 8 grudnia 2017 r. weszła w życie 1 lutego 2018 r. Zgodnie z jej przepisem przejściowym, wszczęte i niezakończone przed jej wejściem w życie postępowania kwalifikacyjne do BOR stają się postępowaniami kwalifikacyjnymi do SOP. Postępowania wszczęte przed 1 lutego są, za zgodą kandydatów, kontynuowane, a dokonane przed tą datą etapy postępowania kwalifikacyjnego uznano za ważne. Od 1 lutego nabór do Służby następuje zatem na podstawie ustawy o SOP - dodał Adam Bodnar. W przeciwnym wypadku utrzymano by w mocy odpowiedni akt wykonawczy, wydany na podstawie ustawy o Biurze Ochrony Rządu, co nie nastąpiło.

Adam Bodnar zaznaczył, że zgodnie z ustawą o SOP minister właściwy do spraw wewnętrznych określi rozporządzeniem m.in. zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym; dokumenty, które należy złożyć; sposób oceny kandydatów; zasady przeprowadzania testu ich sprawności fizycznej i badań psychologicznych.

„Tymczasem z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika, że prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia nie zostały jeszcze zakończone, mimo że ustawa weszła w życie z dniem 1 lutego 2018 r.” - napisał Adam Bodnar. Projekt tego rozporządzenia szczegółowo określa poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego. Bodnar podkreśla, że trudno byłoby np. przeprowadzić test sprawności fizycznej kandydata bez „Zakresu i sposobu przeprowadzania testu sprawności fizycznej oraz sposobu oceny jego wyników” (precyzuje je załącznik nr 5 do projektu rozporządzenia - stan na 23 stycznia 2018 r.).

Rzecznik zwrócił się do komendanta SOP z prośbą o wyjaśnienie, na podstawie jakich przepisów prowadzony jest stały nabór do Służby - jeżeli dotychczasowe rozporządzenie utraciło moc obowiązującą, a nowe nie weszło jeszcze w życie.

WZF.603.1.2018