Zawartość

Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami na poziomie lokalnym - konferencja w Biurze RPO

Data: 
2016-03-02

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja pn. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - wdrażanie na poziomie lokalnym”. Spotkanie otworzyli rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar i prezeska Fundacji Aktywizacja Agata Gawska.

W pierwszej części spotkania Barbara Imiołczyk z Biura RPO podsumowała wyniki badania gmin i powiatów pn. „Monitoring wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym”, które zostało zrealizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Następnie Przemysław Żydok z Fundacji Aktywizacja przedstawił wyniki prowadzonego przez Fundację projektu „Od konwencji ONZ do społecznej inwencji”.

Druga część konferencji poświęcona była dyskusji na temat wdrażania zapisów Konwencji na poziomie samorządów w ocenie trzeciego sektora. 

Projekt „Od Konwencji ONZ do Społecznej Inwencji” został zrealizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Głównym celem inicjatywy było wzmacnianie wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, przede wszystkim w obszarach dostępności, edukacji włączającej oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Działania prowadzone w ramach projektu miały przyczynić się do zainicjowania na poziomie lokalnym kształtowania skutecznych polityk publicznych i strategii na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostały zidentyfikowane problemy wdrożeniowe Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie wagi oddziaływania na politykę państwa. Podczas konsultacji społecznych oraz paneli warsztatowych odbywających się na szczeblu wojewódzkim i powiatowym przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych i środowiska osób z niepełnosprawnościami mieli możliwość wymiany doświadczeń, a także zaplanowania strategii i polityk stanowiących rozwiązanie dla zidentyfikowanych problemów.

Galeria

  • na zdjęciu uczestnicy konferencji, przemawia dr Bodnar
    otwarcie konferencji
  • na zdjęciu uczestnicy konferencji, przemawia dr Bodnar
    otwarcie konferencji
  • na zdjęciu uczestnicy konferencji
    uczestnicy konferencji