Godło RP
Zawartość

Wizytacja Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Warszawie. System e-opieki

Data: 
Od 2016-12-19 do 2016-12-20

W czasie wizytacji 19-20 grudnia 2016 r. przedstawiciele KMP pozytywnie ocenili: warunki bytowe, w jakich przebywają mieszkańcy, oraz różnorodność form pracy na warsztatach terapii zajęciowej.

Na uwagę zasługuje fakt wdrażania w DPS „Na Przedwiośniu” systemu e-opieki, który ma poprawić jakoś świadczonych usług oraz pozwoli na większą samodzielność mieszkańców domu. System ten opiera się na aplikacji, dzięki której możliwe będzie efektywniejsze tworzenie indywidualnych planów wsparcia dla mieszkańców oraz harmonogramów pracy. Systemu wykorzystuje też opaski monitorujące parametry życiowe mieszkańców i przypominające o zażyciu leków. Opaska pozwala na ustalenie, gdzie dany mieszkaniec jest. Docelowo system e-opieki ma być wdrożony we wszystkich miejskich domach pomocy społecznej.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji przedstawiciele KMPT zwrócili uwagę na przypadek jednego z mieszkańców, który został przeniesiony do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Spowodowane to było faktem agresywnego zachowania wobec mieszkańców DPS i pracowników oraz dopuszczaniem się licznych przestępstw przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu. Mieszkaniec ten posiadał orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym oraz stwierdzony alkoholowy zespół płodowy. Zdaniem przedstawicieli KMP osób z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną większą niż w stopniu lekkim, z współwystępującymi innymi poważnymi zaburzeniami natury psychicznej, nie można umieszczać w placówkach edukacyjno-wychowawczych, jakimi są młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Zdaniem KMP problemem systemowym jest brak specjalistycznych ośrodków dla młodzieży, która ze względu na zachowania agresywne nie potrafi funkcjonować w domach pomocy społecznej, a jednocześnie potrzebuje stałych oddziaływań leczniczych.

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT