Godło RP

Wizytacja Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach

Data: 
2018-08-27

27 sierpnia 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. Pomieszczenie posiada 12 miejsc (6 cel). W trakcie wizytacji w placówce nie przebywała żadna osoba zatrzymana z powodu czasowego wyłączenia placówki z użytkowania spowodowanego awarią instalacji przyzywowej, alarmowej i monitoringu.

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzania sposobu traktowania osób zatrzymanych przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

W trakcie wizytacji ustalono, iż PdOZ nie dysponował listą adwokatów i radców prawnych udostępnianą osobom, które chciałyby skorzystać z prawa do obrony. Ponadto, zgodnie z uzyskanymi informacjami, funkcjonariusze Policji, na żądanie zatrzymanego, informują o fakcie zatrzymania wskazane przez niego osoby trzecie. Telefon znajduje się poza PdOZ, więc jak wynika z wyjaśnień funkcjonariuszy nie ma  możliwości samodzielnej realizacji przysługującego zatrzymanym prawa do powiadomienia osoby trzeciej.

Wśród problemów z jakimi boryka się placówka zauważono również problemy systemowe. Z uzyskanych przez osoby wizytując informacji wynika, że osoby zatrzymane poddawane są kontroli osobistej. Ustalono również, że przed umieszczeniem w PdOZ badaniu lekarskiemu nie są poddawane wszystkie osoby zatrzymane.

W trakcie analizy dokumentacji osób zatrzymanych będących cudzoziemcami, w protokołach zatrzymania nie było informacji: czy zatrzymani posługiwali się językiem polskim, w jakim języku nastąpiło pouczenie o regulaminie PdOZ oraz czy w czynnościach uczestniczył tłumacz.

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT