Zawartość

Wniosek do TK ws. warunków i trybu wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii

Data: 
2015-07-06
słowa kluczowe: 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące odmowy wydania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii. Skarżącym odmówiono wydania takiego certyfikatu, ponieważ dyplom ukończenia studiów wyższych nie został wydany na postawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zakwestionowany we wniosku przepis ustawy o odnawialnych źródłach energii stanowi, że certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii może być wydany jedynie osobie legitymującej się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wówczas osoby te nie muszą kończyć szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu, nie muszą też zdawać egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Natomiast osoba, która otrzymała dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności wymienionej w ustawie o odnawialnych źródłach energii, lecz przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nie może otrzymać certyfikatu we wskazanym trybie. Opisany stan prawny budzi zasadnicze wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.

Kwestionowany przepis dyskryminuje w zakresie realizacji konstytucyjnej wolności wyboru i wykonywania zawodu osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych tylko z tego powodu, że ich dyplom został wydany przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Skoro kryterium zróżnicowania jest data wydania dyplomu, a nie posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu, to wprowadzone zróżnicowanie ma charakter dowolny i stanowi niedopuszczalną dyskryminację w życiu gospodarczym.

Wystąpienie skierowane w tej sprawie do Ministra Gospodarki nie przyniosło oczekiwanego rezultatu w postaci podjęcia prac nad zmianą kwestionowanego przepisu. 

 

Galeria

  • Wiatrak do produkcji prądu za drzewami
    Farma wiatrowa na Suwalszczyźnie, 2016