Zawartość

Wniosek do TK ws. zakresu działalności posła chronionej immunitetem

Data: 
2014-01-30

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją jednego z przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Wątpliwości RPO budzi zapis, zgodnie z którym działalność posła chroniona immunitetem obejmuje „także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu”. Stanowi to nieuzasadnione rozszerzenie zakresu immunitetu w stosunku do regulacji zawartych w Konstytucji.

Ponadto zakwalifikowanie danego działania jako wchodzącego bądź niewchodzącego w zakres sprawowania mandatu nie zostało uregulowane w przepisach prawa w sposób precyzyjny i niebudzący wątpliwości, co znajduje potwierdzenie w dotychczasowym orzecznictwie. Taka sytuacja stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego, z której wynika m.in. zasada przyzwoitej legislacji.

W ocenie Rzecznika, zaskarżony przepis prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady równości. Wprowadzenie przywilejów i odstępstwo od równego traktowania obywateli nie znajduje w tym wypadku uzasadnionego oparcia w żadnych wartościach i normach konstytucyjnych.

Efektem tej regulacji jest także ograniczenia prawa do sądu osób trzecich, gwarantowane zarówno przez Konstytucję, jak i Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zdaniem RPO, swobodne działanie posła nie wymaga ochrony przed ponoszeniem odpowiedzialności bez zgody Sejmu w ramach „innej działalności związanej nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu”. Ponadto przepis narusza ściśle związane z prawem do sądu prawo do ochrony czci i dobrego imienia.