Godło RP

Współpraca krajowa Krajowego Mechanizmu Prewencji

Data: 
2012-09-06

nt. "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze jako ogniwo systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji w Polsce", która odbyła się w Sulejówku. Dyrektor Zespołu został poproszony o przedstawienie wyników pracy Krajowego Mechanizmu Prewencji za ubiegły rok, odnoszących się do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Na skutek wypowiedzi dotyczącej katalogu kar stosowanych w tych ośrodkach wywiązała się dyskusja, czy taki katalog powinien zostać uregulowany w ustawie, czy też powinien być pozostawiony w gestii dyrekcji ośrodka. W naradzie wziął udział m.in. Pan Stanisław Chmielewski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz prof. Marek Konopczyński.

Data: 
Od 2012-05-09 do 2012-05-11

Przedstawicielka Krajowego Mechanizmu Prewencji, Dorota Krzysztoń, wzięła udział w naradzie sędziów penitencjarnych, wojskowych i wykonawczych, zorganizowanej w Zakopanem przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przedstawiła zagadnienia związane z wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych dotyczących kary pozbawienia wolności i przestrzegania praw skazanych - uwagi, spostrzeżenia, analizy wynikające z pracy Rzecznika Praw Obywatelskich i KMP: 9 -11 maja 2012 r.

Data: 
2012-03-27

Przedstawicielka Krajowego Mechanizmu Prewencji, Dorota Krzysztoń, wygłosiła wykład dla studentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w ramach fakultetu pt.: "Wolność od strachu przed własnym państwem. Wolność od tortur i nieludzkiego, poniżającego traktowania albo karania". W zakresie wykładu mieściły się następujące zagadnienia: rozróżnienie nieludzkiego, poniżającego traktowania od tortur - ewolucja definicji na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i działalność Krajowego Mechanizmu Prewencji (umiejscowienie, struktura, metodologia wizytacji, raporty, inne zadania Mechanizmu itd.) – 27 marca 2012 r.

Data: 
2012-01-26

Przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji, Przemysław Kazimirski, wziął udział w spotkaniu roboczym z pełnomocnikami ds. ochrony praw człowieka działającymi w Komendach Wojewódzkich i Komendzie Stołecznej Policji. Zostało ono zorganizowane w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Reprezentant KMP podzielił się spostrzeżeniami i wnioskami wynikającymi z wizytacji prewencyjnych przeprowadzonych w 2011 r. w miejscach zatrzymań podległych MSW - 26 stycznia 2012 r.

Data: 
2012-01-20

Przedstawicielka Krajowego Mechanizmu Prewencji, Dorota Krzysztoń, wygłosiła wykład dla studentów I roku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w ramach konwersatorium z podstawowych praw i wolności człowieka (zakaz tortur) nt. konwencyjnych definicji związanych z tematem i działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji (umiejscowienie, struktura, metodologia wizytacji, raporty, inne zadania Mechanizmu itd.) – 20 stycznia 2012 r.

Data: 
2011-12-12

Przedstawicielka Krajowego Mechanizm Prewencji, Natalia Kłączyńska, wzięła udział w kolejnym cyklu konferencji regionalnej "Stosowanie i wykonywanie środków wychowawczych, w tym środka tymczasowego, w kontekście specyfiki funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii", zorganizowanej we Wrocławiu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedstawicielka KMP omówiła funkcjonowanie Krajowego Mechanizmu Prewencji jako metody poprawy jakości pracy MOW i MOS - 12 grudnia 2011 r.

Data: 
2011-12-07

młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii", zorganizowanej Zamościu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedstawicielka KMP omówiła funkcjonowanie Mechanizmu jako metody poprawy jakości pracy MOW i MOS.

Data: 
2011-11-03

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele ministerstw, Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich.

Data: 
2011-10-11

funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii", zorganizowanej w Kielcach przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedstawicielka RPO omówiła funkcjonowanie Krajowego Mechanizmu Prewencji jako metody poprawy jakości pracy MOW i MOS.

Data: 
2011-09-21

Konferencję zorganizowało w Olsztynie Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Celem konferencji było usystematyzowanie i upowszechnianie wiedzy na temat stosowania oraz wykonywania środków wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem środków wychowawczych polegających na umieszczeniu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także stosowania środka tymczasowego na podstawie art. 26 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Przedstawicielka KMP omówiła funkcjonowanie Krajowego Mechanizmu Prewencji jako metody poprawy jakości pracy MOW i MOS.

Data: 
2011-09-15

Przedstawicielka Zespołu "Krajowy Mechanizm Prewencji" wzięła udział w drugim cyklu konferencji regionalnej na temat "Stosowania i wykonywania środków wychowawczych, w tym środka tymczasowego, w kontekście specyfiki funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii", zrganizowanej w Poznaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Celem konferencji było usystematyzowanie i upowszechnianie wiedzy na temat stosowania oraz wykonywania środków wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem środków wychowawczych polegających na umieszczeniu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także stosowania środka tymczasowego na podstawie art. 26 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz podkreślenie wagi środowiskowych działań profilaktycznych. Przedstawicelka KMP omówiła funkcjonowanie Krajowego Mechanizmu Prewencji jako metody poprawy jakości pracy MOW i MOS.

Data: 
Od 2011-07-01 do 2011-07-02

Członkowie Krajowego Mechanizmu Prewencji uczestniczyli w szkoleniu nt.: „Metody przeprowadzania rozmów indywidualnych z trudnym interesantem”, w zakresie: komunikacji interpersonalnej, sztuki prowadzenia rozmów, asertywności w relacjach z klientem i przełożonymi oraz diagnozy i rozpoznawania podstawowych mechanizmów klienta. Szkolenie obejmowało 16 godzin.

Data: 
Od 2011-06-15 do 2011-06-17

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa Karnego Dorota Krzysztoń wzięła udział w konferencji na temat funkcjonowania izb wytrzeźwień oraz poprawy warunków w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia przy jednostkach organizacyjnych Policji. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce.

Data: 
Od 2011-06-09 do 2011-06-10

Przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji Karolina Chytła wzięła udział w konferencji "Edukacja, szkolenie i zatrudnienie skazanych" zorganizowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Wspólnotę praktyk na Rzecz Reintegracji Skazanych – ExOCop. Przedsięwzięcie miało miejsce w Popowie.

Data: 
Od 2011-04-07 do 2011-04-08

Dyrektor Zespołu "Krajowy Mechanizm Prewencji", Justyna Lewandowska oraz przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji Justyna Jóźwiak wzięły udział w konferencji "Stosowanie i wykonywanie środków wychowawczych, w tym środka tymczasowego, w kontekście specyfiki młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii" organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Data: 
Od 2010-10-25 do 2010-10-27

"Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw", która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Data: 
2009-12-16

W jego trakcie przedstawiono informację na temat problemów stwierdzonych w trakcie wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Data: 
2009-10-01

zagadnienia dotyczące wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w policyjnych izbach dziecka, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz stwierdzone w trakcie wizytacji nieprawidłowości, jak i działania Rzecznika Praw Obywatelskich podejmowane w tym kontekście.