Godło RP

Współpraca międzynarodowa Krajowego Mechanizmu Prewencji

Data: 
2012-09-11

Przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji, Marcin Kusy, wziął udział w konferencji: „Human Dimension Implementation Meeting". W panelu poświęconym ochronie przed torturami przedstawiciel KMP zaprezentował naruszenia praw osób pozbawionych wolności. Organizatorem konferencji był: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights.

Data: 
2012-03-21

Przedstawiciel Zespołu "Krajowy Mechaznim Prewencji", Wojciech Sadownik, wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Międzynarodowego Komitetu Koordynującego Narodowe Instytucje Praw Człowieka, które odbyło się w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Podczas panelu dotyczącego Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przedstawiciel KMP zaprezentował wystąpienie w sprawie implementacji OPCAT oraz funkcjonowania Krajowego Mechanizmu w Polsce.

Data: 
Od 2011-12-14 do 2011-12-15

W Warszawie odbył się siódmy warsztat tematyczny „Role i kompetencje lekarzy związanych z projektem współpracy europejskich krajowych mechanizmów prewencji” organizowany wspólnie przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Radę Europy. Warsztat miał na celu umożliwienie dyskusji między przedstawicielami środowisk medycznych należącymi do Niezależnego Panelu Doradczego ds. Medycznych (IMAP), a zespołami europejskich krajowych mechanizmów prewencji.

Data: 
Od 2011-11-21 do 2011-11-24

Głównym celem wizyty miała była wymiana doświadczeń związanych z realizacją OPCAT, w tym wspólne przeprowadzenie wizytacji prewencyjnych.

Data: 
Od 2011-10-20 do 2011-10-21

Przedstawiciel polskiego KMP omówił doświadczenia Mechanizmu w ochronie osób LGBT pozbawionych wolności. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu "European NPM Project".

Data: 
Od 2011-10-17 do 2011-10-18

Konferencja odbyła się w ramach wspólnego programu Rady Europy i Komisji Europejskiej. Jej celem było przedstawienie stronie ukraińskiej stosowanych w różnych krajach rozwiązań organizacyjnych i prawnych na temat KMP.

Data: 
Od 2011-10-11 do 2011-10-13

Przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji, Przemysław Kazimirski, uczestniczył w seminarium "Partnerstwo dla Praw Człowieka", zorganizowanym w Baku (Azerbejdżan), w ramach realizacji projektu "Współpraca Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego (PW) 2009 – 2013".

Data: 
Od 2011-09-27 do 2011-09-30

Przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji, Przemysław Kazimirski, uczestniczył w seminarium "Partnerstwo dla Praw Człowieka" zorganizowanym w Erewaniu (Armenia) w ramach realizacji projektu "Współpraca Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego (PW) 2009 – 2013."

Data: 
Od 2011-09-13 do 2011-09-14

Wśród uczestników znaleźli się m.in. Ombudsmani i przedstawiciele instytucji zajmujących się prawami człowieka z 15 krajów, Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości, Ryszard Kalisz, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowiek. Spotkanie bylo poświęcona kwestiom związanym z funkcjonowaniem Krajowych Mechanizmów Prewencji (KMP) oraz realizacją założeń Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (OPCAT).

Data: 
Od 2011-09-05 do 2011-10-06

Przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji, Marcin Kusy wziął udział w regionalnej konferencji w Pitagorsku (Rosja) pt. "Sposoby pokonywania trudności napotykanych podczas publicznej kontroli w Rosji" zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich w Rosji, Narodowe Struktury Praw Człowieka oraz Radę Europy. Jej uczestnikami byli reprezentanci Komitetu Publicznej Kontroli z Obwodu Północno i Południowo Kaukaskiego, Przedstawiciel KMP omówił doświadczenia Mechanizmu w zakresie ochrony osób pozbawionych wolności przed torturami oraz innym nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.

Data: 
Od 2011-06-14 do 2011-06-16

Przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji, Wojciech Sadownik uczestniczył w Tallinie w piątych warsztatach tematycznych: "Gromadzenie i weryfikacja informacji zbieranych podczas wizytacji krajowych mechanizmów prewencji", w trakcie których omawiany był również nowy projekt Rady Europy - Niezależny Doradczy Zespół Medyczny. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu "European NPM Project".

Data: 
Od 2011-03-14 do 2011-03-15

Zastępca Dyrektora Zespołu "Krajowy Mechanizm Prewencji" Magdalena Chmielak uczestniczyła w czwartych warsztatach tematycznych: "Bezpieczeństwo i godność w miejscach pozbawienia wolności", które odbyły się w Paryżu. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu "European NPM Project": 

Data: 
2011-01-25

Dyrektor Zespołu "Krajowy Mechanizm Prewencji" Justyna Lewandowska oraz przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa Karnego Piotr Sobota uczestniczyli w konferencji Okrągłego Stołu dotyczącego warunków pozbawienia wolności w Unii Europejskiej, która odbyła się w Brukseli.

Data: 
Od 2010-12-16 do 2010-12-17

Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” Magdalena Chmielak uczestniczyła w seminarium: „Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”, które odbyło się w Kiszyniowie, ramach wspólnego programu Unii Europejskiej i Rady Europy – wsparcie demokracji w Mołdawii. Podczas sesji dotyczącej zakazu stosowania tortur przedstawiła orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce i jego wpływ na ustawodawstwo krajowe.

Data: 
Od 2010-12-01 do 2010-12-02

W Starsburgu odbyło się drugie spotkanie krajowych mechanizmów prewencji. Polskę reprezentował przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich Marcin Kusy.

Data: 
Od 2010-10-10 do 2010-10-16

Przedmiotem obrad i wymiany doświadczeń były m.in.: pozycja ustrojowa urzędu Ombudsmana, Krajowy Mechanizm Prewencji, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz zasada równości i zakaz dyskryminacji. Spotkanie w Tbilisi stanowiło część projektu współpracy ombudsmanów Polski, Gruzji oraz Mediatora Republiki Francuskiej: „Partnerstwo dla praw człowieka” realizowanego w ramach Programu Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE 2009-2013"

Data: 
2010-10-05

The representative of the Human Rights Defender of the Republic of Poland from the Criminal Executive Law Department took part in the Human Dimension Sessions of the 2010 Review Conference in Warsaw, in the panel discussion devoted to prevention of torture. The representative recapitulated the implementation of the tasks of the National Preventive Mechanism by the Polish Ombudsman.

Data: 
Od 2010-05-10 do 2010-05-14

W trakcie spotkania omówiono m. in. sprawy związane z funkcjonowaniem Krajowego Mechanizmu Polsce w Polsce oraz różnice i podobieństwa w systemach penitencjarnych Polski i Mołdowy

Data: 
Od 2010-05-04 do 2010-05-07

 Przeprowadzili je eksperci Podkomitetu do Spraw Prewencji (SPT), Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom (CPT), Stowarzyszenia Zapobiegania Torturom (APT) oraz Rady Europy.

Data: 
Od 2010-03-24 do 2010-03-25

"Rola krajowych mechanizmów prewencji w zapobieganiu złemu traktowaniu w instytucjach psychiatrycznych", jakie odbyły się w Padwie. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu "European NPM Project"

Data: 
2009-12-08

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Krajowych Mechanizmów Prewencji z państw Unii Europejskiej - instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie warunków odbywania kary i przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności.

Data: 
Od 2009-11-25 do 2009-11-26

, poświęconej problematyce działalności krajowych mechanizmów prewencji i właściwej implementacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (OPCAT).

Data: 
Od 2009-11-24 do 2009-11-27

przedstawiciele Pełnomocnika ds. Praw Człowieka Rady Najwyższej Republiki Ukrainy. W trakcie spotkań omawiano szczegółowo problematykę wykonywania przez polskiego Ombudsmana zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Data: 
Od 2009-11-05 do 2009-11-06

oraz w konferencji na temat partnerstwa w zapobieganiu torturom w Europie, jakie miały miejsce w Strasburgu.

Data: 
2009-10-25

"Stan przestrzegania praw i wolności człowieka w państwach objętych programem Partnerstwa Wschodniego. Analiza sytuacji i próba wskazania najważniejszych problemów z punktu widzenia urzędu ombudsmana", jakie odbyły się w Natolinie w ramach "Projektu współpracy ombudsmanów państw Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej".

Data: 
Od 2009-10-11 do 2009-10-16

, realizowanego wspólnie przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej prowadzili w Kijowie szkolenia dla pracowników urzędu Ombudsmana Ukrainy na temat: wykonywania przez polskiego Ombudsmana zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji oraz roli urzędu Ombudsmana na rzecz promocji prawa do dobrej administracji. Ponadto przedstawiali procedurę rozpatrywania spraw w Biurze RPO, w tym obsługę klientów indywidualnych także w zakresie ochrony praw cudzoziemców.

Data: 
2009-09-30

, przedstawiając zagadnienie wykonywania przez RPO zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji, w panelu poświęconym zapobieganiu torturom.

Data: 
2009-05-14

, poświęconej Krajowemu Mechanizmowi Prewencji. Organizatorem konferencji był: Office for Democratic Institutions and Human Rights.

Data: 
2008-01-18

Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w seminarium: "Pozbawienie wolności, ochrona praw człowieka" podczas którego przedstawił referat na temat roli polskiego Ombudsmana w ochronie praw osób pozbawionych wolności. Uczestnikami seminarium w Paryżu, organizowanego przez Mediatora Republiki Francuskiej we współpracy z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy byli ombudsmani oraz przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka z państw członkowskich Rady Europy. Podczas spotkania omówiono kwestie zaleceń oraz implementacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (OPCAT).