Godło RP
Zawartość

Wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązku przekazywania danych o dłużnikach alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej.

Data: 
2018-04-23

W ramach prac Zespołu Ekspertów do Spraw Alimentów, powołanego z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka ustalono, że jednostki samorządu terytorialnego wykonują obowiązek ustawowy przekazywania informacji o dłużnikach alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej w 84 % (dane przekazane przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.).

RPO i RPD przekazali ustalenia Zespołu Ekspertów do Spraw Alimentów Wojewodom, jako organom monitorującym realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego i poprosili o wyjaśnienie przyczyn tej sytuacji.

Z odpowiedzi Wojewodów na wystąpienie Rzeczników wynika, że przyczyny skutkujące zaniechaniem lub nieterminową realizacją obowiązku przekazywania danych dłużników do biur informacji gospodarczej wynikają m. in. z:

  • trudności technicznych, związanych z migracją danych pomiędzy systemami dziedzinowymi do obsługi funduszu alimentacyjnego, konieczności pojedynczego wprowadzania danych, zbyt długiego czasu oczekiwania na dostęp do serwera KRD BIG S.A., niezgodności oprogramowania KBIG S.A.,
  • trudności organizacyjno – kadrowych, polegających na zbyt małej ilości osób odpowiedzialnych za realizację obowiązku, które dodatkowo odpowiedzialne są za wykonanie innych zadań związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego np. przyjmowanie wniosków czy wydawanie decyzji, częste zmiana kadrowe,
  • braku możliwości dokonania wpisu dłużnika z uwagi na brak danych PESEL, miejsca pobytu, numeru paszportu w przypadku obcokrajowców, niejednokrotnie wynika to, że dane te nie są przekazywane lub błędnie zostały przekazane przez organ egzekucyjny.

Wojewodowie poinformowali, że w ramach nadzoru zobowiązali wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do realizacji ustawowego obowiązku przekazywania danych dłużników alimentacyjnych do wszystkich istniejących biur informacji gospodarczej i zapewnili, że skontrolują realizację tego zadania w trakcie kontroli zaplanowanych na 2018 rok.

 

  • Buciki i ubranka dziecięce
    Prawa dzieci, alimenty