Zawartość

Wyniki tzw. starej matury nie są uwzględniane podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach lekarskich

Data: 
2017-04-19

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości przed rokiem 2004/2005. Wyniki osiągnięte na egzaminie dojrzałości przez te osoby nie są uwzględnianie podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach lekarskich.

Część uczelni wyższych wymaga od absolwentów szkół ponadpodstawowych ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego, w celu uzyskania zaświadczenia o wynikach z przedmiotów stanowiących podstawę do przyjęcia na studia. Te uczelnie nie stwarzają kandydatom możliwości przystąpienia do wewnętrznych egzaminów wstępnych albo nie uwzględniają ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, wymagają natomiast przedstawienia zaświadczenia z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Stwarza to sytuację, w której absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości przed rokiem 2004/2005, nawet w przypadku osiągnięcia bardzo dobrych wyników z przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji, muszą przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, by móc aplikować na studia.

Taka sytuacja budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania wynikającej z Konstytucji zasady równości oraz prawa do nauki, które jest nie tylko samoistnym prawem podmiotowym, ale stanowi także niezbędną przesłankę do należytej realizacji wielu pozostałych praw i wolności człowieka i obywatela. Organy administracji centralnej oraz państwowe szkoły wyższe powinny zatem zapewnić taką organizację procesu rekrutacji i nauczania, aby zagwarantować wszystkim właściwą realizację prawa do nauki.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Galeria

  • Rysunek głowy z żarówką na tablicy szkolnej
    Nauka