Godło RP
Zawartość

Wystąpienia RPO w związku z działalnością KMP

Data: 
2012-02-22

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania kwestii umieszczania nieletnich w izbie przejściowej oraz zapewnienia im w czasie pobytu w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich prawa do codziennych zajęć na świeżym powietrzu

Data: 
2010-02-24

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przygotowania przez Służbę Więzienną aktualnego kompendium wiedzy dla osadzonych cudzoziemców o ich podstawowych prawach i obowiązkach oraz w sprawie realizacji prawa osadzonych cudzoziemców do posług religijnych.

Data: 
2010-02-12

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa i Komendanta Głównego Policji w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze 

Data: 
2010-02-11

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie funkcjonowania izb przejściowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz braku przepisów gwarantujących nieletnim przebywającym w tych placówkach, codzienny dostęp do zajęć na świeżym powietrzu.

Data: 
2009-06-03

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Data: 
2008-01-18

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na wystąpienie RPO w sprawie realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.