Zawartość

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie uczestnictwa kobiet w życiu publicznym w szczególności korzystania z biernego prawa wyborczego

Data: 
2016-06-23

Rzecznik po raz kolejny zwrócił uwagę na brak działań edukacyjnych i promocyjnych skierowanych do potencjalnych kandydatek i brak pogłębionej analizy barier w kandydowaniu kobiet w wyborach, w szczególności na bardzo niskie uczestnictwo kobiet w wyborach do Senatu, dlatego też w opinii Rzecznika, należałoby podejmować wszelkie działania na rzecz większego udziału kobiet w wyborach w systemie wyborczym większościowym. Niezwykle ważne wydaje się dostarczanie potencjalnym kandydatkom niezbędnych informacji o ich prawach wyborczych .Ustawodawca w Kodeksie wyborczym zastosował tzw. mechanizm kwotowy, jednak zdaniem Rzecznika należałoby rozszerzyć go o mechanizm regulujący kolejność umieszczania kandydatek oraz kandydatów na listach wyborczych. Rzecznik postuluje rozpoczęcie prac legislacyjnych i stworzenie nowego modelu który gwarantowałby większe uczestnictwo kobiet w życiu publicznym.

Galeria

  • Krople wody na szybie
    Gdyż różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody