Zawartość

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do spraw Petycji w Sejmie RP w sprawie prac legislacyjnych dotyczących uprawnienia świadka do odmowy udzielania odpowiedzi

Data: 
2016-07-18
słowa kluczowe: 

Zagadnieniem, które pozostaje w zainteresowaniu Rzecznika jest podjęcie prac legislacyjnych zmierzających w kierunku postulowanego od dłuższego czasu rozszerzenia zakresu uprawnienia świadka do odmowy udzielenia odpowiedzi. Od nowelizacji Kodeksu postępowania karnego dokonanego w 2003 r. ograniczono możliwość uchylenia się przez świadka od odpowiedzi na pytanie jedynie do narażania się na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Tym samym, w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe uchylenie się od odpowiedzi, gdy świadkowi lub osobie jemu najbliższej grozi narażenie się na odpowiedzialność za wykroczenie lub wykroczenia skarbowe.

Należy zaznaczyć, że w procedurze wykroczeniowej świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie tylko wtedy, gdy taka odpowiedź może narazić jego lub osobę jemu najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie zaś za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe.

Dlatego Rzecznik z wielkim zadowoleniem przyjął wiadomość o podjęciu prac legislacyjnych zmieniających brzmienie przepisu, który zapewni szerszą realizację fundamentalnych praw jednostki w zakresie prawa represyjnego i przyczyni się do wzmocnienia demokratycznych gwarancji przestrzegania praw i wolności osób znajdujących się pod władzą Rzeczypospolitej.

Galeria

  • Grafika: wskazujący palec

    Zmiany w Kodeksie postępowania karnego