Zawartość

Zachowanie uposażeń wraz z dodatkami o charakterze stałym - byłych funkcjonariuszy celnych - w dotychczasowej wysokości

Data: 
2017-06-06

W piśmie z dnia 24 marca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów w sprawie przekształcania stosunków służbowych funkcjonariuszy w stosunki pracy wyjaśnił Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że założeniem konsolidacji służb celno-skarbowych jest, aby funkcjonariusze wykonywali zadania o charakterze policyjnym, zaś zadania typowo urzędnicze wykonywali pracownicy cywilni. Podkreślono przy tym, że w przypadku zmiany statusu z funkcjonariusza na pracownika, zakłada się utrzymanie wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie finansowym, wliczając w to dotychczasowe składniki uposażeń, w tym dodatek za stopień służbowy.

Do Biura RPO wpływają wnioski o ochronę praw i wolności obywatelskich byłych funkcjonariuszy celnych, którym zaproponowano nowe mniej korzystne warunki zatrudnienia w charakterze pracownika cywilnego w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podległych Izbie Administracji Skarbowej w K.

Skarżący podkreślają, że wynagrodzenie, które im zaproponowano, jest znacząco niższe od uposażenia (wraz z dodatkami, w tym za stopień służbowy), które otrzymywali wcześniej, jako funkcjonariusze celni. Propozycje zakładają obniżenie wynagrodzenia w kwotach od 500 do nawet 1600 zł netto. Najwięcej stracą eksperci z wysokim stopniem służbowym. Ich zdaniem przedłożone propozycje stoją w sprzeczności z założeniami ustawy oraz zapewnieniami składanymi przez Szefa KAS oraz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K, że dotychczasowe wynagrodzenie funkcjonariuszy celnych nie ulegnie zmianie. Funkcjonariusze podnoszą ponadto, że w przypadku odmowy przyjęcia niekorzystnej propozycji zatrudnienia dotychczasowy stosunek służbowy wygaśnie na mocy art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzającej KAS.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z prośbą o zbadanie przedstawionych problemów oraz udzielenie stosownych wyjaśnień (WZF.7043.85.2017)

Galeria

  • Mapa z granicami Polski i jej sąsiadów

    Granica, celnicy