Zawartość

Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur"

Zespołem kieruje Przemysław Kazimirski

Do zakresu działania Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” należy:

  • sprawdzanie sposobu traktowania osób pozbawionych wolności;
  • przedstawianie rekomendacji właściwym organom władzy, w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu;
  • przygotowywanie propozycji i uwag dla Rzecznika, odnośnie obowiązujących lub projektowanych przepisów prawnych;
  • merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji” zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)