Godło RP
Zawartość

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

 

Zespołem kieruje Lesław Nawacki

 

Do zakresu działania Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego należą zagadnienia:

  • praw i obowiązków stron stosunku pracy i działań poprzedzających nawiązanie stosunku pracy, ochrony pracy oraz równego traktowania w zatrudnieniu;
  • przeciwdziałania bezrobociu i świadczeń z tytułu bezrobocia, zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
  • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i warunków nabywania prawa do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia społecznego oraz ustalania ich wysokości;
  • świadczeń pomocy społecznej, programów wspierania rodziny i świadczeń rodzinnych;
  • warunków zatrudnienia w podmiotach zajmujących się ochroną osób i mienia.

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)
 

Dyrektor Lesław Nawacki

Ukończył Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego.

Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od 1982 r. pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, m. in. dyrektor departamentu prawa pracy, dyrektor generalny i podsekretarz stanu.

Od 1993 r. pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wykładowca na podyplomowym studium prawa ubezpieczeń społecznych  na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  • na zdjęciu Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze RPO Lesław Nawacki
    na zdjęciu Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze RPO Lesław Nawacki