Zawartość

Zjawisko dyskryminacji wielokrotnej a skuteczność działań z zakresu polityki społecznej

Data: 
2014-02-15

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat badania:
Zjawisko dyskryminacji wielokrotnej a skuteczność działań z zakresu polityki społecznej oraz wsparcia grup narażonych na wykluczenie


Cel badawczy:
Głównym celem byłoby zbadanie zjawiska dyskryminacji wielokrotnej pod kątem skali występowania zjawiska, konsekwencji jego występowania (wpływu na określone grupy), możliwości wprowadzenia zmian w prawie i politykach publicznych w odniesieniu do wsparcia dla przedstawicieli/ek tych grup.


Uzasadnienie:
W praktyce życia społecznego brak zdefiniowanego zjawiska dyskryminacji wielokrotnej ma swoje przełożenie w formułowaniu takich dokumentów jak np. strategia rozwiązywania problemów społecznych. Jeśli nawet zdefiniowane są konkretne grupy defaworyzowane, to nie zawsze właściwie sformułowane są ich potrzeby i problemy. Głównie ze względu na odnoszenie się tylko do jednej przesłanki, co zawęża postrzeganie sytuacji danej grupy tylko do jednego obszaru, np. problemów związanych z niepełnosprawnością, gdy tymczasem osoby takie mogą mieć utrudnioną sytuację również ze względu na obszar zamieszkania, płeć i inne.
W przypadku analizowania sytuacji grup mniejszościowych, nie można uwzględniać tylko jednej przesłanki jako wyznaczającej sposób pracy z nimi, rozwiązywania problemów czy prowadzenia działań na ich rzecz. Przykładem mogą być tu kobiety, których nie można traktować jako jednorodnej grupy, mającej te same problemy. Pod uwagę należy wziąć inne cechy, jak np. pochodzenie, status społeczno-ekonomiczny, status rodzinny, wiek, obszar zamieszkania itp. To samo dotyczy osób z niepełnosprawnością, które traktowane są jak monolit i tak też są klasyfikowane jako osoby uczestniczące w projekcie. Tymczasem grupa ta jest bardzo zróżnicowana, mająca różne potrzeby, problemy i sytuację życiową.


Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO

 

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych