Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Forum Antydyskryminacyjne, 9 grudnia 2014 r. w BRPO

 

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na Forum Antydyskryminacyjne. Wpłynęły zgłoszenia od kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, dziękujemy za tak duże zainteresowanie spotkaniem, niestety naszym jedynym organiczeniem jest pojemność sali.

 

 

Zespół ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich serdecznie zaprasza do udziału w Forum Antydyskryminacyjnym, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2014 r. w Warszawie, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w godzinach 10:00 – 15:00.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich od 2011 r. pełni funkcje niezależnego organu do spraw równego traktowania, a od 2012 r. – organu monitorującego wdrożenie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Od 2011 r. Rzecznik:

 • wydał 16 raportów w serii Zasada Równego Traktowania – prawo i praktyka – z wynikami badań, wnioskami i zaleceniami dotyczącymi różnych przesłanek i obszarów dyskryminacji,
 • przeprowadził 9 badań społecznych na ten temat,
 • kierował rekomendacje dla przedstawicieli władz publicznych w trzech kolejnych informacjach rocznych o działalności RPO i stanie przestrzegania zasady równego traktowania w Polsce,
 • uczestniczył w postępowaniach sądowych w sprawach dyskryminacyjnych,
 • prowadził mediacje i był pośrednikiem pomiędzy przedstawicielami władzy publicznej a organizacjami pozarządowymi,
 • występował do różnych resortów proponując przyjęcie lub zmianę przepisów prawnych,
 • podejmował interwencje w sprawach indywidualnych,
 • kierował wnioski do Trybunału Konstytucyjnego.

Rzecznik ma bardzo szerokie kompetencje, które wykorzystuje w sprawach z obszaru równego traktowania i ochrony praw osób z niepełnosprawnościami. Rzecznik swoje zadania realizuje m.in. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. To organizacje pozarządowe mają często wiedzę o przypadkach dyskryminacji, która nie znajduje odzwierciedlenia w skargach kierowanych do Rzecznika – organizacje jednak nadal rzadko zwracają się do Rzecznika w związku z prowadzoną przez nie działalnością.  Aktualnym wyzwaniem jest zwiększenie wiedzy organizacji pozarządowych o tym, jaka jest rola Rzecznika jako niezależnego organu ds. równego traktowania i jako organu monitorującego wdrożenie KPON oraz jak jego kompetencje mogą być wykorzystane przez organizacje pozarządowe w ważnych dla nich sprawach.

 

Celem Forum jest:

 1. zwiększenie wiedzy członków organizacji pozarządowych na temat kompetencji Rzecznika oraz możliwych obszarów i form współpracy,
 2. zachęcenie organizacji pozarządowych do kierowania do Rzecznika spraw z zakresu równego traktowania i ochrony praw osób z niepełnosprawnościami, i do przekazywania mu wiedzy na temat najważniejszych problemów z tego obszaru.

 

Forum składać się będzie z dwóch części:

 • I część – warsztaty: kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich jako niezależnego organu ds. równego traktowania i organu monitorującego wdrożenie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jego działalność w tym obszarze.
 • II część – spotkanie z Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, Stanisławem Trociukiem, zgłoszenie przez biorące udział w Forum organizacje najważniejszych wyzwań w obszarze równego traktowania, w których realizacji możliwa jest współpraca z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Do kogo Forum jest skierowane?

 • pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, którzy udzielają pomocy prawnej osobom doświadczającym dyskryminacji,
 • pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, którzy zajmują się szkoleniami i warsztatami z zakresu równego traktowania i ochrony praw osób z niepełnosprawnościami,
 • edukatorzy i trenerzy antydyskryminacyjni.

 

Zamierzenia – uczestnik po spotkaniu będzie:

 • wiedział, jaką pomoc prawną może zapewnić Rzecznik osobom doświadczającym dyskryminacji,
 • wiedział, jak Rzecznik może wesprzeć organizacje pozarządowe w prowadzonych przez nie sprawach,
 • znał kilka przykładów spraw z zakresu równego traktowania prowadzonych przez RPO we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • znał podstawowe założenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i wiedział, na czym polega rola Rzecznika jako organu monitorującego.

 

Informacje organizacyjne:

 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pokrywa koszty podróży, noclegu w hotelu w Warszawie w dniu 8 grudnia 2014 r. ze śniadaniem i obiadu w dniu 9 grudnia 2014 r.
 • Forum odbędzie się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy ul. Długiej 23/25 w godzinach 10:00 - 15:00.
 • Możliwy jest udział więcej niż jednej osoby z organizacji.
 • Zgłoszenia proszę kierować za pośrednictwem internetowego formularza dostępnego na stronie www.rpo.gov.pl/forumantydyskryminacyjne nie później niż do 20 listopada 2014 r.

 

Kontakt:
Hanna Szczeblewska
Zespół ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
h.szczeblewska@brpo.gov.pl
tel. 22 551 79 07

 

Data: 
2014-11-03