Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2018-03-05
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

5 marca 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zwizytowali Policyjną Izbę Dziecka w Bydgoszczy.

Placówka dysponuje łącznie 13 miejscami. Warunki bytowe uznano za dobre (czysto, schludnie, dostęp do światła). W trakcie wizytacji w placówce przebywał jeden nieletni, od którego nie otrzymano sygnałów mogących świadczyć o złym i poniżającym traktowaniu. Mechanizm wysoko ocenił:

Data: 
2018-03-01
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 28 lutego-1 marca 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile. Placówka przeznaczona jest dla 70 osób przewlekle somatycznie chorych. Wizytujący bardzo dobrze ocenili warunki bytowe zapewnione mieszkańcom Domu oraz oferowaną im ofertę terapeutyczną.

Data: 
2018-02-27
grafika: postacie symbolizujące rodziców i dziecko

Dorosłe dzieci rodziców, którzy względem nich w sposób rażący zaniedbywali obowiązki rodzicielskie lub byli sprawcami przemocy wobec dzieci, zasługują na ochronę państwa i powinni zostać objęci obligatoryjnym zwolnieniem z opłat bez względu na ich sytuację materialną – podkreśla RPO w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Data: 
2018-02-27
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 26-27.02.2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi wchodzącego w skład Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Placówka pełni funkcje izby wytrzeźwień. Placówka pełni funkcję izby wytrzeźwień, finansowanej z budżetu Miasta Piły. Opłata za pobyt w Izbie wynosi 298,18 zł.

Data: 
2018-02-26
  • Mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną przebywa w domu pomocy społecznej bez sprawdzenia przez sąd, czy przy odpowiednim wsparciu może on funkcjonować w lokalnym środowisku
  • Rzecznik Praw Obywatelskich chce, by sąd ponownie zajął się sprawą - tym razem starannie ją badając i zapewniając zainteresowanemu wszelką możliwą pomoc 
  • RPO podkreśla, że mężczyzna nie był zdolny do skutecznej obrony przed sądem, który nie przyznał mu adwokata
Data: 
2018-02-23
zdjęcie: na prost dwie osoby siedzą przy stole, po lewej i prawej stronie kilkadziesiąt osób siedzi na krzesłach

W Kielcach odbyła się czternasta debata regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. W spotkaniu wzięli udział policjanci, przedstawiciele domów pomocy społecznej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Rzecznika Praw Pacjenta, prokuratury, sądów, uczelni wyższych, świętokrzyskich urzędów: wojewódzkiego i marszałkowskiego.

Data: 
2018-02-23
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

19.02.2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym w Bydgoszczy (PPON). Placówka prowadzona jest przez Fundację Inkubator Społeczny na podstawie umowy zawartej z Miastem Bydgoszcz zlecającej wykonywanie zadań izby wytrzeźwień (KMP.574.2.2018).

Strony