Zawartość

Małgorzata Molęda-Zdziech

Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Obecnie dyrektor w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. W latach 2009-2017 - Członkini Obywatelskiego Forum Legislacji, Fundacja im. S. Batorego. Autorka i współautorka licznych publikacji dotyczących lobbingu w Polsce i w Unii Europejskiej, grup interesu a także mediów i komunikowania (m.in. Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa 2013, Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2 (red.; z A. Zorską i B. Jungiem), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014), Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy. Aktorzy, strategie, konteksty (współredakcja z wraz z J. Misiuna, S. Łubiarz) Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018). W 2016 odznaczona francuskim orderem Palm Akademickich w randze kawalera.

 

  • Kobieta w niebieskiej marynarce i koralach
    Małgorzata Molęda-Zdziech