Zawartość

Patronaty RPO

jasnofioletowa plansza dekoracyjna
2021-02-25

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO film dokumentalny „Wszyscy wszystko zjedli”. Dokument „Wszyscy wszystko zjedli” opowiada historię Madiny, Czeczenki, która uciekła wraz z rodziną do Polski i buduje nowe życie na nieswojej ziemi. Film powstał we współpracy z organizacją Dzieci z Dworca Brześć.

jasnofioletowa plansza dekoracyjna
2021-02-18

Koło Naukowe Prawa Karnego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizuje Konferencję Naukową pt. „Kryminologiczne ujęcie przestępczości w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID -19”. Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2021. Rzecznik Praw Obywatelskich objął to wydarzenie Patronatem Honorowym RPO.

jasnofioletowa plansza dekoracyjna
2021-02-10

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO projekt „Tak! dla edukacji seksualnej w całej Polsce” realizowanego pod nazwą EDUKACJA SEKSUALNA POLSKA przez Fundację Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Projekt ten tworzy sieć edukatorek/ów seksualnych z małych i średnich miast Polski, którzy w swoich regionach działać będą na rzecz samorządowych rozwiązań dla edukacji seksualnej i równościowej.

jasnofioletowa plansza dekoracyjna
2021-02-10

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO projekt "Biznes i Prawa Człowieka - Standard Etyki w Polsce" oraz inicjatywy Równe Szanse w Biznesie na rok 2021 organizowane przez Global Compact Network Poland.

jasnofioletowa plansza dekoracyjna
2021-02-09

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem RPO 9. edycję programu Karta Różnorodności, koordynowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Projekt ten od 2012 roku zachęca i inspiruje pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz działa na rzecz upowszechniania tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy.

jasnofioletowa plansza dekoracyjna
2021-02-08

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO seminarium naukowe pt. "Pytania prejudycjalne jako środek ochrony praw podstawowych". Wydarzenie odbędzie się online 26 marca 2021 roku. Seminarium ma na celu porównanie wyników prowadzonych do tej pory badań naukowych z praktycznymi doświadczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego i jego orzecznictwem.

jasnofioletowa plansza dekoracyjna
2021-02-05

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO równościowy projekt edukacyjny WYRÓWNANI. Organizatorzy oddolnie działają na rzecz równego traktowania i edukacji antydyskryminacyjnej. Projekt realizowany jest w ramach olimpiady “Zwolnienie z Teorii” przez młodzież z Tarnowa i okolic.

jasnofioletowa plansza dekoracyjna
2021-02-02

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO projekt RÓWNOŚĆ SZANS W LEŚNICTWIE. Inicjatywa ta ma za zadanie wypełnić istniejącą lukę informacyjną, a w końcowym efekcie – doprowadzić do wypracowania rekomendacji dotyczących równego traktowania w leśnictwie.

niebieska plansza dekoracyjna
2021-01-28

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO akcję informacyjną o prawach uczniów Fundacji Godność w Szkole. Projekt ma za zadanie podnosić społeczną świadomość o prawie do wolności sumienia, wyznania, poglądów i ich wyrażania przez dzieci i młodzież oraz nauczycieli.

niebieska plansza dekoracyjna
2021-01-26

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO spotkanie naukowe pt. „Międzynarodowy obrót w sprawach cywilnych i handlowych" , organizowane w ramach Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego w czerwcu 2021 roku.

Strony