Zawartość

Dostęp do imion i nazwisk kontrahentów Kancelarii Prezydenta jako informacji publicznej

Data: 
2016-07-01
Logo w czerwonej ramce: znak I (jak Informacja)

Sprawa pana Karola z Warszawy:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed WSA w Warszawie w sprawie skargi pana Karola na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta RP o odmowie udostępnienia informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej -  wykonawców umów zawartych przez Kancelarię Prezydenta RP.

Stan faktyczny:

Pan Karol złożył skargę na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta RP o odmowie udostępnienia informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - wykonawców umów zawartych przez Kancelarię Prezydenta RP. Organ co prawda udostępnił rejestry umów, ale z wyłączeniem danych osobowych osób fizycznych - stron umowy.

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Wyrok sądu:

w wyroku z 21 czerwca 2016 r. (sygn. II SA/Wa160/16) WSA w Warszawie uchylił zaskarżone decyzje i opowiedział się za szerokim rozumieniem pojęcia „osoby pełniącej funkcję publiczną” w celu zapewnienia transparentności działania władzy publicznej

Dlaczego sprawa jest istotna dla RPO?

Ukształtowanie orzecznictwa dotyczącego prawa do informacji publicznej określonego w art. 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji, w szczególności rozumienia pojęcia osoby pełniącej funkcje publiczne, wskazanego w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Skąd RPO wie o sprawie?

Wniosek obywatela.

Argumentyy prawne RPO

Patrz załączony dokument

Numer sprawy:

VII.6060.54.2015

  • Aktualności
  • Dokumenty
Data: 
2016-08-08
Drukarka komputerowa na tle jasnego okna

Jak informowaliśmy, RPO przyłączył się do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, dotyczącego skargi obywatela na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Szef Kancelarii odmówił ujawnienia imion i nazwisk kontrahentów Kancelarii, będących osobami fizycznymi.

WSA w wyroku z 21 czerwca uchylił zaskarżoną decyzję (patrz link do informacji pod tekstem). Pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, które zostało nam właśnie doręczone, jest ważnym głosem w dyskusji o ograniczeniach w dostępie do informacji publicznej.

Data: 
2016-06-21
Drukarka komputerowa na tle jasnego okna

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, dotyczącego skargi obywatela na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta RP.  WSA w wyroku z 21 czerwca uchylił  decyzję Szefa Kancelarii przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sprawa dotyczy decyzji organu, jakim jest Szef Kancelarii Prezydenta RP. Odmówił on uwzględnienia wniosku o udostępnienie prowadzonego rejestru umów cywilnoprawnych w zakresie wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.