Zawartość

Zasady przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Data: 
2016-02-16
słowa kluczowe: 
Logo w czerwonej ramce: waga temidy

Sprawa pana Henryka

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi wszczętym skargą podatnika na odmowę przyznania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Stan faktyczny

Zobowiązanie podatkowe skarżącego wynikało z błędu popełnionego w 2009 r. przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej. Wypełniając obowiązujący wówczas formularz EDG-1 pan Henryk był przekonany, zgodnie z zasadą „jednego okienka”, iż wypełniony druk EDG-1 jest także oświadczeniem o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przez cały okres działalności gospodarczej skarżący dokonywał terminowej płatności ryczałtu. Organy podatkowe zażądały pełnego podatku i naliczyły mu 40 tys. zaległości i odsetek za zwłokę.

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Wyrok sądu

w prawomocnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi podzielił zdanie RPO. Dwie kwestie poruszone w pisemnym uzasadnieniu wyroku są kluczowe: (i) ocena przesłanki „ważnego interesu podatnika" przy zastosowaniu ulgi podatkowej nie może się ograniczać tylko i wyłącznie do sytuacji nadzwyczajnych, czy też zdarzeń losowych uniemożliwiających uregulowanie zaległości podatkowych, albowiem pojęcie to funkcjonuje w zdecydowanie szerszym znaczeniu, uwzględniającym również normalną sytuację ekonomiczną podatnika, wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów oraz wydatków oraz (ii) zasady demokratycznego państwa prawa stoją w opozycji do przerzucania na podatnika uchybień popełnionych zarówno przez samego prawodawcę (niejasność przepisów), jak i przez organ podatkowy (niewłaściwa ich interpretacja). Zdaniem Sądu, podatnik nie powinien ponosić finansowych konsekwencji związanych z niewłaściwą - w ocenie organu podatkowego - interpretacją instrukcji do formularza EDG-1.

Dlaczego sprawa jest istotna dla RPO?

Wyrok przyczynił się do wzmocnienia linii orzeczniczej sądów administracyjnych przyjmującej, że przesłanki interesu publicznego i ważnego interesu podatnika są równorzędne, a interes podatnika nie może być powiązany tylko z nadzwyczajnymi zdarzeniami losowymi.

Skąd RPO wie o sprawie? 

Wniosek obywatela.

Argumenty prawne RPO

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich obie przesłanki – ważny interes podatnika i interes publiczny - mają charakter równorzędny. Do udzielenia ulgi nie jest konieczne wystąpienie obu przesłanek łącznie.

Nie jest także zasadne ograniczenie stosowania instytucji umorzenia zaległości podatkowej wyłącznie do zdarzeń nadzwyczajnych lub losowych – organ powinien brać pod uwagę także uwarunkowania ekonomiczne i rodzinne.

Podobnie przesłanka interesu publicznego powinna być szeroko interpretowana – jest to nie tylko interes fiskalny, ale także potencjalne wydatki np. z zakresu pomocy społecznej oraz okoliczności powstania zaległości podatkowej. Czy zasadna jest bowiem odmowa umorzenia zaległości podatkowej, która może pozbawić rodzinę środków niezbędnych do minimum egzystencji, a w konsekwencji –  skutkować koniecznością uzyskania pomocy państwa w innej formie? (szczegóły - patrz załączony dokument)

Numer sprawy

V.511.922.2014

  • Aktualności
  • Dokumenty
Data: 
2016-04-05
Grafika: waga sprawiedliwości

Pan Henryk pomylił się przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej i nieskutecznie wybrał ryczałt jako formę opodatkowania. Cały czas płacił podatek ryczałtowy, ale fiskus zażądał pełnego podatku i naliczył mu aż 40 tys. zaległości i odsetek za zwłokę. Pan Henryk poprosił o umorzenie zaległości powołując się na swoją trudną sytuację finansową i życiową (ważny interes podatnika). Fiskus przyznał, że pan Henryk ma kłopoty, ale ulgi odmówił, bo sprzeciwiał się temu interes publiczny (wpływ podatku na rzecz skarbu państwa).

Sprawa pana Henryka. Sąd podzielił stanowisko RPO w sprawie przesłanek udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Data: 
2016-02-24
Grafika: waga sprawiedliwości

Pan Henryk pomylił się przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej i nieskutecznie wybrał ryczałt jako formę opodatkowania. Cały czas płacił podatek ryczałtowy, ale fiskus zażądał pełnego podatku i naliczył mu aż 40 tys. zaległości i odsetek za zwłokę. Pan Henryk poprosił o umorzenie zaległości powołując się na swoją trudną sytuację finansową i życiową (ważny interes podatnika). Fiskus przyznał, że pan Henryk ma kłopoty, ale ulgi odmówił, bo sprzeciwiał się temu interes publiczny (wpływ podatku na rzecz skarbu państwa).

Sprawa pana Henryka. Przesłanki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – Rzecznik włączył się do postępowania, w którym kwestie te będą przedmiotem analizy

Data: 
2016-02-16
Grafika: waga sprawiedliwości

Pan Henryk pomylił się przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej i nieskutecznie wybrał ryczałt jako formę opodatkowania. Cały czas płacił podatek ryczałtowy, ale fiskus zażądał pełnego podatku i naliczył mu aż 40 tys. zaległości i odsetek za zwłokę. Pan Henryk poprosił o umorzenie zaległości powołując się na swoją trudną sytuację finansową i życiową (ważny interes podatnika). Fiskus przyznał, że pan Henryk ma kłopoty, ale ulgi odmówił, bo sprzeciwiał się temu interes publiczny (wpływ podatku na rzecz skarbu państwa).

  • Hak dźwigu do podnoszenia ciężarów
    Ulga podatkowa