Zawartość

Zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi

Data: 
2017-04-18
Logo w czerwonej ramce: człowiek w kasku ochronnym

Sprawa pani Katarzyny z Nowego Sącza, której pracodawca dawał przez kilka lat dwutygodniowe umowy:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed sądem pierwszej instancji o ustalenie że panią Katarzynę  łączyła z agencją ochrony mienia umowa o pracę.

Stan faktyczny:

Pani Katarzyna była przez rok zatrudniona przez Agencję Detektywistyczną i Ochrony Mienia na podstawie umowy o pracę; następnie, z powodów ekonomicznych po stronie pracodawcy, pracodawca zmienił podstawę zatrudnienia na zawierane kolejno przez 6 lat umowy zlecenia. Zatrudnienie pani Katarzyny na podstawie umów zlecenia nie różniło się od obowiązków wynikających z umowy o pracę. Sąd Rejonowy uznał, że panią Katarzynę łączyła umowa o pracę z Agencją, mimo iż formalnie strony łączyły zawierane kolejno po sobie umowy cywilnoprawne. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uwzględnił apelację pracodawcy - zmienił wyrok i oddalił powództwo.

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Dlaczego sprawa jest istotna dla RPO?

Sprawa dotyczy bardzo istotnego problemu wymuszania przez pracodawcę na słabszej stronie – pracowniku - świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w sektorze usług ochrony mienia. Sprawa jest także przykładem dobrej współpracy pomiędzy RPO a Państwową Inspekcją Pracy, która zawiadomiła RPO o wytoczonym przez siebie postępowaniu w sprawie pani Katarzyny.

Stan sprawy:

RPO rozważa wniesienie skargi kasacyjnej.

Skąd RPO wie o sprawie?

Informacja od Państwowej Inspekcji Pracy.

Argumenty prawne RPO

Patrz załączony dokument

Numer sprawy:

III.7041.1.2016

  • Aktualności
  • Dokumenty

Sprawa pani Katarzyny. Zatrudnienie pracowników ochrony – gdzie kończy się umowa o pracę a zaczyna umowa cywilnoprawna?

Data: 
2016-03-03
Sylwetki ludzi stojących w autobusie

Pani Katarzyna od 2008 roku świadczyła pracę na rzecz agencji ochrony mienia. W początkowym okresie zatrudniona była na umowę o pracę na stanowisku pracownika ochrony. W 2009 roku, z powodu trudności finansowych, pracodawca co prawda wypowiedział jej umowę o pracę, lecz nie zaprzestał współpracy – od tego momentu aż do 2015 roku pani Katarzyna wykonywała te same obowiązki na podstawie umów zlecenia zawieranych na czas określony.

Data: 
2016-06-27
Sylwetki ludzi stojących w autobusie

Pani Katarzyna pracowała jako pracowniczka agencji ochrony - najpierw na umowę o pracę, a potem – na zlecenie, choć jej zadania i tryb pracy się nie zmieniły. Przez kolejne sześć lat pracodawca podpisał z nią ponad dwadzieścia następujących po sobie umów zlecenia. Pracowała w jednym z supermarketów w godzinach otwarcia sklepu przez siedem dni w tygodniu, średnio 180-230 godzin miesięcznie.