Zawartość
Liczba całkowita wyników: 11

Dostępność, WCAG 2.0

Wszystkie internetowe serwisy publiczne powinny być dostępne dla osob z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardem międzynarodowym WCAG 2.0 AA. Stanowi tak Rozporządzenie Rady Ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Dostępność oznacza, że m.in. wszystkie elementy graficzne opisane są tak, by rozumialy je osoby z dysfunkcją wzroku, że stronę można przeglądać bez użycia myszki (tylko tabulatorem). 

Data początkowa
np.: 09/2020
Data końcowa
np.: 09/2020
(pozwala na wiele wyborów np. z klawiszem Ctrl)

RPO: studia techniczne powinny uczyć także zasad uniwersalnego projektowania

Data: 2019-07-23
 • W Polsce nadal wiele jest obiektów z niedogodnościami, które ograniczają lub wręcz uniemożliwiają korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami
 • Powstają też rozwiązania nie spełniające wymogu dostępności, choć teoretycznie mają ją zapewnić - np. platformy przyschodowe, z których korzystanie wymaga asysty
 • Wciąż za mała jest wiedza o takim projektowaniu budynków, produktów i usług, aby były użyteczne dla wszystkich, na zasadzie równości
 • Dlatego RPO postuluje, by do studiów technicznych wprowadzić przedmioty poszerzające wiedzę o zasadach uniwersalnego projektowania

Uniwersalne projektowanie to takie, które tworzy przestrzeń, produkty i uslugi użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (np. wejście do budynku z poziomu gruntu, bez schodów i potrzeby budowy podjazdu).  Służy to nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale też wszystkim innym, np. tym o czasowo ograniczonej sprawności, osobom starszym czy rodzicom z małymi dziećmi.

Pojęcie uniwersalnego projektowania definiuje ratyfikowana przez Polskę Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zobowiązuje ona państwa-strony do popierania tej zasady przy tworzeniu norm i wytycznych. Obowiązek jej wdrażania zasygnalizowano w rekomendacjach wydanych we wrześniu 2018 r. dla Polski przez Komitet ds. Praw Osób Niepełnosprawnych, badający przestrzeganie przepisów Konwencji. 

Uniwersalne projektowanie wciąż za rzadkie 

- Niestety, wiedza o zasadach uniwersalnego projektowania jest wśród architektów i projektantów wciąż niewystarczająca - wskazuje Adam Bodnar. Ich nieznajomość powoduje stosowanie rozwiązań, które nie spełniają wymogów dostępności, choć teoretycznie mają ją zapewnić.

Przykładem rozwiązania, który w odbiorze większości społeczeństwa ma służyć osobom o obniżonej sprawności, lecz stoi w oczywistej sprzeczności z ideą uniwersalnego projektowania, są platformy przyschodowe. Osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach korzystają z nich niechętnie, bo nie mogą tego robić samodzielnie, ale wyłącznie z pomocą obsługi.

Krytyczne ustalenia Najwyższej Izby Kontroli

Jak wykazała Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z października 2018 r., w Polsce nie tylko nie są stosowane zasady uniwersalnego projektowania, ale ogólnie nie jest zapewniana dostępność przestrzeni publicznej. Niepokoi zwłaszcza fakt, że dotyczy to również nowych inwestycji. Ocena NIK 94 obiektów z 24 gmin pod kątem ich dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością wykazała, że żaden z nich nie był wolny od barier, rozwiązań lub niedogodności ograniczających lub wręcz uniemożliwiających korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi.

Rozwiązań służących takiej dostępności nie uwzględniono też w dokumentacji już zrealizowanych bądź zaplanowanych działań w przestrzeni publicznej (33 z 84 skontrolowanych przez  NIK).

Kroki w dobrą stronę

W ocenie RPO ważnym krokiem związanym z implementacją zasad projektowania uniwersalnego jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, zwana Europejskim Aktem o Dostępności. Zawiera ona  oczekiwaną przez środowisko osób z niepełnosprawnościami regulację - powszechnie używane produkty i usługi mają się stawać coraz bardziej dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich sprawności.

W Sejmie trwają zaś prace nad rządowym projektem ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk sejmowy nr 3524). W ocenie Rzecznika jest to ważny i potrzebny krok we wdrażaniu postanowień Konwencji. Budujące jest zwłaszcza przyjęcie w projekcie szerokiej definicji osoby ze szczególnymi potrzebami (a nie z niepełnosprawnością), a także uznanie zasad uniwersalnego projektowania.

Studia techniczne powinny dawać odpowiednią wiedzę

Adam Bodnar wskazuje jednak, że do skutecznej implementacji zasad uniwersalnego projektowania konieczna jest ich powszechna znajomość wśród absolwentów kierunków technicznych, którzy będą autorami projektów. Podkreślono to w rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy ResAP(2001)1 z 15 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad uniwersalnego projektowania. Stwierdza ona, że zasady uniwersalnego projektowania powinny być wprowadzone do programów nauczania wszystkich zawodów związanych z tworzeniem środowiska zabudowanego, w tym architektów, inżynierów, urbanistów.

Niestety, na polskich uczelniach dotychczas to nie nastąpiło. Tymczasem pozwoliłoby to uniknąć projektowania rozwiązań tylko pozornie dostosowanych lub powodujących dyskomfort u osób niepełnosprawnych. Uczuliłoby też studentów na potrzeby osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Sprawa nabiera również nowego znaczenia w związku ze procesem starzeniem się polskiego społeczeństwa.

Dlatego Rzecznik zwrócił się do wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina o rozważenie wprowadzenia do programów nauczania na kierunkach technicznych przedmiotów poszerzających wiedzę studentów o zasadach uniwersalnego projektowania.

XI.815.29.2019

RPO pyta o plany wdrożenia Europejskiego Aktu o Dostępności

Data: 2019-07-19
 • Unia Europejska podjęła kolejne działania na rzecz dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami
 • Europejski Akt Dostępności zawiera długo oczekiwaną przez środowisko osób z niepełnosprawnościami regulację: powszechnie używane produkty i usługi mają się stawać coraz bardziej dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich sprawności

7 czerwca 2019 r. została opublikowany został Europejski Akt o Dostępności -  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Rzecznik pyta więc Ministra Inwestycji i Rozwoju, jak Polska zamierza wdrażać postanowienia Dyrektywy. Przewidywany termin na transpozycję jej przepisów do prawa krajowego upłynie 28 czerwca 2022 r.

W Sejmie trwają tymczasem prace nad rządowym projektem ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk sejmowy nr 3524).  Jest to w ocenie RPO ważny i potrzebny krok we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Budujące jest zwłaszcza przyjęcie w projekcie ustawy szerokiej definicji osoby ze szczególnymi potrzebami (a nie z niepełnosprawnością), a także uznanie zasad uniwersalnego projektowania (czyli takiego, dzięki któremu np. przestrzeń publiczna dostępna jest dla osób na wózkach, ale także dla rodziców z wózkami).

Rzecznik przypomina, że obowiązek przyjęcia środków w zakresie tworzenia warunków dostępności m.in. produktów i usług, w tym usług oferowanych publicznie oraz wdrażania zasady uniwersalnego projektowania został zasygnalizowany w rekomendacjach wydanych we wrześniu 2018 r. dla Polski przez Komitet do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych badający stan przestrzegania przepisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Toczące się prace nad wskazanym projektem ustawy przyjmuje zatem za krok w kierunku wdrożenia tychże rekomendacji.

XI.815.4.2019

Spotkanie regionalne w Białymstoku: gorzka lekcja, że duży może więcej

Data: 2019-04-11

50 osób przyszło na spotkanie z Adamem Bodnarem wv Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku. Przyjechał na nie także pan Tomasz Piesiecki – by po trzech latach od pierwszego spotkania z RPO opowiedzieć, jak wygląda dziś jego sprawa zgłoszona na spotkaniu regionalnym.

Sprawa pana Tomasza Piesieckiego czyli wyczerpanych sum gwarancyjnych – stan po trzech latach

Pan Tomasz jest ofiarą wypadku komunikacyjnego z początku lat 90. W tym czasie suma gwarancyjna z Funduszu Ubezpieczeniowego wynosiła tylko 720 tys. i po latach się wyczerpała – w ten sposób młoda osoba na wózku została bez renty niezbędnej, by móc samodzielnie funkcjonować, pracować, załatwiać swoje sprawy.

Rok po wypadku pana Tomasza sumy gwarancyjne zostały radykalnie podniesione, ale nadal problem jest poważny – bo z jednej sumy gwarancyjnej finansuje się nie tylko rehabilitację czy utracone zarobki opiekunów ofiary wypadku. Z jednej sumy finansuje się np. pomoc do wszystkich ofiar zbiorowego wypadku komunikacyjnego. Dlatego pan Tomasz występuje nie tylko w swojej sprawie, ale i innych (jest ich w Polsce ok. stu – na ogół to osoby leżące, bo sumy gwarancyjne wyczerpują się przede wszystkim u osób potrzebujących większych nakładów, gdzie opieka jest bardziej kosztowna).

Pan Tomasz opowiedział o tej sprawie na poprzednim spotkaniu regionalnym w Białymstoku, w styczniu 2016 r. W efekcie RPO złożył w tej sprawie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego i wygrał. Indywidualna sprawa pana Tomasza jest od nowa rozpatrywana w sądzie – następny termin… 7 lipca.

Tymczasem Senat przedstawił inicjatywę ustawodawczą pozwalającą naprawić krzywdę takich osób jak pan Tomasz poprzez przywrócenie im prawa do renty. 

- Sprawa jest dziś na etapie podkomisji sejmowej i jest blokowana przez Ministerstwo Finansów. Niestety, firmy ubezpieczeniowe mają tam dobre wejście. A jeśli sprawa nie zostanie załatwiona do końca tej kadencji, to przepadnie, a w każdym razie będziemy mieli mniejsze szanse. Bo nikt z nas nie będzie miał już sił, by pchać tę sprawę odnowa – opowiadał na spotkaniu pan Piesiecki.

Sprawa gminy Grabówka

Kwestia granic gminy – zmienionych zgodnie z wolą mieszkańców w 2015 r., ponownie zmienionych po wyborach, pod koniec 2015 r., ale decyzją unieważnioną następnie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (pod przewodnictwem Mariusza Muszyńskiego), który to wyrok ...nie został wykonany.

RPO: Sprawa do sprawdzenia przez nas.

Działanie sądów, zawyżanie rachunków przez biegłych

Sądy bagatelizują problem zawyżonych kosztów przedstawianych przez biegłych, a potem przerzucają je na strony (zgłaszający problem pan bardzo precyzyjnie opisał swoją sytuację i sposób liczenia kosztów przez biegłego).

RPO: Musimy poszukać, czy mamy podobne sprawy. W Pana sprawie być może powinniśmy się spotkać z Polskim Forum Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i z komisją odpowiedzialności zawodowej  rzeczoznawców majątkowych. Rzecznik zaś przyjrzy się praktyce sądów w tym zakresie.

Sądy nie uznają trybu z art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego – nie uznają przedstawicieli społecznych

Kolejna sprawa do zbadania przez RPO.

Powiązania rodzinne stron i sędziów

Jak skutecznie poznać zależności między sędziami a pełnomocnikami stron (zdarzają się sytuacje, kiedy sędzia i pełnomocnik strony są spokrewnieni albo spowinowaceni)?

Mniejszości narodowe i etniczne

Pan stwierdził, że imigranci z Rosji przybyli do Polski w ostatnich latach uznają się za mniejszość rosyjską.

RPO: Nie jest tak, że każdy, kto mieszka w danym terenie, jest mniejszością narodową czy etniczną. Dlatego nie są mniejszością narodową w Polsce Wietnamczycy czy Grecy. Bo mieszkają tu za krótko. Nie mają prawa do statusu mniejszości narodowej, nadal są migrantami.

To oczywiście rodzi problemy – bo czy np. dziecko migrantów z Ukrainy ma prawo chodzić na wpierane przez państwo lekcje dla mniejszości ukraińskiej.

Wykluczenie osób wykluczonych komputerowo

Wykształcone osoby bez kompetencji cyfrowych stają się powoli pozbawione możliwości uczestnictwa w gremiach kierowniczych organizacji społecznych i ciał społecznych. Edukacja cyfrowa dla osób dorosłych dotyczy spraw podstawowych a nie tego, jak wykorzystywać komputery w skomplikowanych sprawach zarządczych czy przy zwiększonych obowiązkach sprawozdawczych dla organizacji pozarządowych.

Sprawa osób głuchych – dostęp do tłumaczy

Ustawa o języku migowym każe zgłaszać potrzebę tłumacza migowego trzy dni wcześniej. Nie przewiduje sytuacji nagłych.

RPO: To temat świetnie nam znany. To nie tylko kwestia prawa, ale i jego wdrażania przez samorządy.

Termin wpływu dokumentacji

Skoro dowodem jest data stempla na poczcie, to problematyczny wydaje się obowiązek złożenia dokumentów do konkretnej godziny.

Zakaz nagrywania na komisariatach

Policja nagrywa przebieg zajść, ale zabrania nagrywania osobom, wobec których są prowadzone czynności.

  O bezradności i smogu - spotkanie regionalne RPO w Mikołowie

  Data: 2019-01-25
  • W Mikołowie przemysł sąsiaduje z osiedlami mieszkaniowymi, a w dawnych magazynach powstają nowe uciążliwe fabryki. Mieszkańcy protestują, ale to nic nie daje
  • Ludzie zgłaszali też problemy dotyczące funkcjonowania samorządu -  uważają, że działa bezdusznie, trzyma się sztywno przepisów nie szukając rozwiązań, przez co człowiek zostaje ze swoimi problemami sam
  • Młodzi ludzie dzielili się niepewnością o przyszłość. I pytali, dlaczego nie da się rozwiązać najprostszych problemów, które utrudniają życie.

  Najważniejsza jest solidarność. Najpierw jesteśmy my, potem dopiero państwo o prawo. Jeśli chcemy otwartej, nowoczesnej Polski, to sami weźmy się do roboty. Drogę mamy otwartą – podsumowała spotkanie paraolimpijka Karolina Hamer.

  Prawie 90 osób przyszło do Biblioteki Miejskiej w Mikołowie na poranne spotkanie regionalne z RPO Adamem Bodnarem. Starsi zajęli miejsca przy bibliotecznych stołach, młodzież – na antresoli.

  Przyszły osoby zaangażowane w pomoc społeczną, seniorzy z Rady Seniorów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działający na rzecz osób z niepełnosprawnościami a także mieszkańcy stowarzyszający się po to, by naprawić sytuację osiedli wokół terenów przemysłowych.  Wielu mówiło, że po prostu byli ciekawi („Przyszłam, bo chcę być blisko spraw ważnych”).

  Spotkanie tłumaczyła tłumaczka języka migowego.

  - Rzecznik Praw Obywatelskich ma stać na straży przestrzegania praw obywatelskich gwarantowanych przez Konstytucję i przez konwencje międzynarodowe (np. Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych). Jedną z gwarancji tych praw jest prawo zgłoszenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 80 Konstytucji) – wyjaśnił na wstępie Adam Bodnar. - Jednym z ważniejszych zadań Rzecznika jest ustalanie, gdzie dochodzi do naruszeń praw człowieka – wiem dzięki spotkaniom w kraju, jak różne są to problemy, jak mało się o nich wie w Warszawie. Ale wiem też, jak wspaniałe rozwiązania problemów powstają daleko od centrum.

  Ochrona środowiska

  - Grażyna Wolszczak wygrała wczoraj proces o zanieczyszczenie środowiska. Co z tego wynika dla nas? Czy Rzecznik może wspomóc ludzi w takich sprawach.

  RPO: Pani Grażyna Wolszczak wystąpiła przeciw Skarbowi Państwa o naruszenie dóbr osobistych z powodu smogu w Warszawie. Powątpiewałem w jej sukces, bo sytuacja w Warszawie jest jednak nieporównywalnie lepsza niż np. w Rybniku, gdzie  przez 1/3 roku nie można normalnie funkcjonować.

  Jest jednak inna ważna sprawa, która się toczy w Polsce – Rybnicki Alarm Smogowy rozpoczął akcję informacyjną i działania na rzecz poprawy sytuacji w mieście. I do tego jego przedstawiciel złożył pozew przeciwko skarbowi państwa  wykazując, że smog zmusza go do zmiany sposobu życia (co oznacza, że przestaje być wolnym człowiekiem). Inaczej niż pani Grażyna Wolszczak przegrał w pierwszej instancji. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do tego postępowania (opowiadała o tym mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z BRPO).

  Sala sądowa jest miejscem na przedstawienie argumentów – to tą drogą obywatele mogą dosyć skutecznie przedstawiać argumenty, które będą miały wpływ na politykę publiczną. Grażyna Wolszczak wygrała proces i dziś cała Polska o tym rozmawia. A my mamy też szansę wpłynąć na linię orzeczniczą sądów -  zauważą one być może, jaki jest związek między ochroną środowiska i prawami obywateli.

  Rzecznik skutecznie zmienił tą drogą zasady wprowadzania tzw. opłat klimatycznych – samorządy liczyły sobie dodatkowe opłaty jako kurorty, a powietrze tam było już dosyć zanieczyszczone (patrz – sprawa Zakopanego). W ten sposób samorządowcy dosyć boleśnie uświadamiają sobie, że mają problem z ochroną środowiska i muszą go rozwiązać. – Pokazujemy, że opłaca się zainwestować w ochronę środowiska – powiedział dyr. Łukasz Kosiedowski z BRPO

  Zresztą – zauważył Adam Bodnar – tą drogą można też egzekwować prawa osób z niepełnosprawnościami. A robić to można nie tylko z pomocą RPO ale i organizacji pozarządowych. W przypadku ochrony środowiska taką organizacją jest ClientEarth.

  Sytuacja w Mikołowie

  - W Mikołowie budują się fabryki w dawnych magazynach. To się dzieje za cichym przyzwoleniem władz. Mamy tak rozwijającą się fabrykę mebli. Skończymy jak w Mielcu. Bo dla władz ważny jest rozwój gospodarczy – nie ważne, że dzieje się to w okolicy osiedli mieszkalnych. Na papierze te nowe fabryki nie szkodzą. A kiedy zgłaszamy problemy, mówi się nam „Możecie się wyprowadzić”.

  Powietrze nas truje, hałas wykańcza – mówili ludzie.

  RPO: Jak mogę Państwu pomóc?

  - Chcemy, by nasz głos był bardziej słyszany – mówi lider stowarzyszenia i przekazuje Adamowi Bodnarowi cały zestaw dokumentów.

  Prawo do mieszkania w Mikołowie

  - Oddawali piękne budynki socjalne, tam jest więcej samochodów niż mieszkań, a mnie odmówili jednego pokoju, bo mi burmistrz zarzucił za wysoką emeryturę. Straciłem na GetBack, jestem osobą zasłużoną dla tej spoleczności, mam 70 lat i nikt mi nie chce pomóc, nawet Rzecznik. Jestem za stary, żeby mi ktoś pomógł. Nikt się bezdomnymi nie przejmuje.

  RPO: Przyjrzymy się jeszcze raz tej sprawie. Proszę jednak pamiętać, że prawo pozwala urzędnikom przyznawać mieszkania socjalne tylko tym, których dochody nie przekraczają pewnego progu. To nie znaczy, że nie da się pomóc

  Sprawa GetBacku jest bardzo poważna – bo tu chodzi o instytucję finansową notowaną na giełdzie, a więc taką, za której standardy ręczyło państwo. Rzecznik sprawą się zajmuje – powiedział Adam Bodnar.

  Opowiedział też  o tym, jak powinna wyglądać polityka pomocy w wychodzeniu z kryzysu bezdomności – od wsparcia i leczenia, po mieszkania wspomagane. W niektórych miejscach ten system działa świetnie, a w innych – nie. RPO może zapytać władze Mikołowa o politykę w tej sprawie, podzielić się wiedzą zebraną w innych regionach kraju i dzięki współpracy z ekspertami.

  Prawo do bycia zauważonym

  - Ale jak mamy sprawić, by nasze koncepcje były bardziej uwzględniane? Powinniśmy np. lepiej rozwijać komunikację rowerową…

  RPO: nie ma innego sposobu niż tworzenie wspólnoty i miejsca do rozmowy. Pomysły rowerzystów mogą budzić opór kierowców. Żeby zgłaszać propozycje, trzeba też umieć zrozumieć stanowisko drugiej strony. A potem wspólnie decydować.

  Tworzenie przyjaznej przestrzeni w mieście może się odbywać zgodnie z wypracowywanymi już zasadami – może warto skorzystać z wzorów, jakie przygotowała Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych w sprawie projektowania przestrzeni uniwersalnej a także System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania.

  - To jest porządny wzór działania i koordynowania działań po to, by dla seniora dom pomocy nie był jedynym rozwiązaniem. Pokazuje, że działania musza być całościowe, że jeśli prawo nie pozwala przyznać komuś mieszkania socjalnego ze względu na za wysokie dochody, to może trzeba mu pomóc to mieszkanie wynająć. Ludzie popadają w kryzys bezdomności naprawdę z wielu powodów.

  Problem niemożności wyegzekwowania obowiązku meldunkowego

  Dłużnik nie mógł ustalić miejsca zamieszkania wierzyciela – więc musiał wpłacić pieniądze do depozytu. To nie przeszkodziło egzekucji, która doprowadziła człowieka do ruiny.

  A to dlatego, że choć obowiązek meldunkowy istnieje, to nie ma go komu wyegzekwować.

  RPO: Sprawdzimy to.

  Pytania od licealistów (na karteczkach)

  ·Pytania o sprawy szkolne (przeładowane programy, obowiązkową maturę z matematyki dla humanistki, brak lekcji z tego, co jest naprawdę potrzebne).

  RPO:  Rzecznik nie jest specjalistą od metodologii nauczania. Mogę to próbować wyjaśnić decyzjami metodyków nauczania (matematyka) a także szybko wdrażaną reformą edukacji (przeładowane programy).

  ·Dlaczego politycy nie dotrzymują słowa, a najgorsze przestępstwa nie są karane surowiej?

  RPO: Wyjaśnieniem jest populizm, czyli składanie pustych obietnic zamiast poważnej rozmowy z ludźmi o problemach. Populista proponuje zbyt proste rozwiązanie – nie po to, by problem rozwiązać, ale po to, by zyskać poklask. Realne rozwiązania problemów są zaś zawsze dużo bardziej skomplikowane, i kosztują dużo więcej, niż chcielibyśmy wydać.

  ·Dlaczego w autobusach nie można używać zwykłych biletów tylko karty?

  RPO:  To jest świetne pytanie do radnych i do lokalnego rzecznika konsumentów.

  ·Dlaczego w telewizji nie ma zawsze tłumaczenia na język migowy?

  RPO:  Bo to kosztuje, nadawcy oszczędzają, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji słabo egzekwuje ten obowiązek.

  ·Dlaczego nie ma kładki nad drogą krajową 44 łączącą Mikołów z Tychami, a przebiegającą przez osiedle? Tam zginęły dwie młode dziewczyny.

  RPO: A to jest sprawa dla Rzecznika, sprawdzimy. Być może powinniśmy złożyć kilka kasacji do Sądu Najwyższego po to by zwrócić uwagę na problem.

  ·Czy nauczyciel może przedstawiać swoje poglądy na lekcji?

  RPO: Coraz częściej jesteśmy pytani, czy nauczyciel WOS może mówić o Konstytucji. Moim zdaniem zawsze najlepszym sposobem jest przedstawianie różnych źródeł i interpretacji.

  ·Dlaczego studia nie opłacają się młodym, bo albo nie ma po nich pracy, albo jest niskopłatna

  RPO: Stworzyliśmy mit, że po studiach ma się fajną i dochodową pracę. Tak niestety nie jest – i mogę Wam to powiedzieć jako prawnik. Wyksztalcenie daje szansę, ale nie jest gwarancją lepszego życia.

  Czy RPO włączy się w kampanię przeciwko mowie nienawiści

  - Na stronie RPO.gov.pl znalazłam Pana rekomendacje w sprawie mowy nienawiści. Czy Pan się w to włączy?

  RPO: Od dwóch tygodni prawie nic innego nie robię

  Świdnik pod śniegiem. Spotkanie regionalne RPO

  Data: 2019-01-10

  Na południowe spotkanie w zaśnieżonym Świdniku przyszło 10 stycznia siedem osób. W sprawach indywidualnych i po to, żeby posłuchać (i skonfrontować informacje z mediów z rzeczywistością).

  Miasto przyjazne dla rowerów, czyli dla wszystkich, mimo śniegu

  Nie da się korzystać z rowerów zimą, bo samorząd nie dba o drogi i odśnieżanie. Nie zawsze zwraca się uwagę na to, żeby budować drogi rowerowe z myślą o potrzebach ludzi.

  Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów jest kilkuosobowe. Wiele udogodnień dla rowerzystów udaje mu się  zrealizować dzięki budżetowi obywatelskiemu. Jednak ważne jest, by samorząd zaczął myśleć o problemie całościowo, a nie w ramach akcji i projektów. 

  RPO: Rzecznik nie może wydawać poleceń władzom samorządowym. Ale może skorzystacie Państwo w Świdniku z wiedzy zawartej w publikacji dotyczącej tego, jak tworzyć przestrzeń publiczną dostępną dla wszystkim, w tym osób z problemem z poruszaniem się. Bo w efekcie skorzystają też rowerzyści.

  Barbara Imiołczyk, BRPO: Warto zapoznać się ze standardami przyjętymi w Gdyni. Tam miasto wyraźnie mówi, czego wymaga od inwestorów, by tworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, i co robić, by likwidować istniejące już bariery.

  RPO zacytował uczestników spotkania w Jarosławiu, którzy mówili o kłopotach z odśnieżaniem. Prawo złożyło ten obowiązek na barki właścicieli posesji. Ale coraz więcej osób w podeszłym wieku mieszka samotnie i śniegu nie da rady odgarnąć, ludzie wyjeżdżają też z miasta i nie wypełniają obowiązku odśnieżania – a chodnik odśnieżony odcinkami to chodnik w ogóle nie odśnieżony. Być może więc pora podjąć dyskusję o zmianie przepisów?

  Obecna na spotkaniu sekretarz miasta Świdnika dodała, że odśnieżanie nie jest możliwe, bo właściciele pojazdów nie mają gdzie odstawić samochodów. Ale wtedy nie ma jak oczyścić ze śniegu parkingu.

  Opowiada też o staraniach miasta, by ułatwiać życie mieszkańcom.

  Barbara Imiolczyk: To, o czym dziś rozmawiamy jako o działaniu dobrowolnym może się wkrótce zamienić w obowiązek. Trwają też do 21 stycznia konsultacje projektu ustawy o dostępności. Warto wziąć w nich udział i zgłosić uwagi.

  Uczestnik spotkania: czy ta ustawa obejmie też prawa osób uwięzionych na IV piętrze bez windy? Słyszałem, że mazurska Spółdzielnia Pojezierze wie, jak to robić, by dofinansowywać budowy wind, ale my mamy z tym kłopot.

  Kolejny głos: to są wszystko sprawy poważne i skomplikowane. Bez rzetelnej i fachowej debaty takich problemów nie rozwiążemy.

  Rzecznik nie broni Polaków, bo tak mówi Stanisław Michalkiewicz w „Najwyższym Czasie”.

  Pan, który przyjechał spóźniony po informacji z Radia Lublin, trzymał w ręku artykuł z Najwyższego Czasu z 2017 r. i w całości go odczytał. Autor artykułu domagał się dymisji RPO w związku z zacytowanym w mediach fragmentem wypowiedzi o odpowiedzialności za Holokaust. Pytającego interesowały też bardzo sprawy finansowe. - Ile Pan zarabia i ile zarabiają w pana Biurze? - pytał.

  RPO: W Biurze RPO pracuje 300 osób, budżet to ok 40 mln zł (płace, utrzymanie biura, remonty). Wynagrodzenie RPO jest określone ustawowo na poziomie 15 tys. zł. brutto.  Pensje pracowników w Biurze są na „umiarkowanym poziomie”, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę kompetencje prawnicze ekspertów Biura i rynek pracy w Warszawie.

  W sprawie wypowiedzi o Holokauście – to nie była to rozmowa, jak pisze pan Michalkiewicz, dla niemieckiej gazety, tylko dla TVP Info. Powiedziałem wyraźnie, że za Holokaust odpowiadają Niemcy. Nie możemy jednak zapominać o współodpowiedzialności osób innych narodowości, w tym Polaków. Ich odpowiedzialność potwierdzają wyroki sądów Państwa Podziemnego na szmalcownikach.

  Kiedy następnego  dnia w debacie pojawiło się tylko zdanie środkowe z wypowiedzi, zdałem sobie sprawę, że nie powinienem był użyć sformułowania „naród Polski”, tylko „niektórzy przedstawiciele narodu Polskiego”. Nie spodziewałem się takiej nadinterpretacji, popełniłem błąd i przeprosiłem za to. Ale to nie jest taki błąd, by się od razu podawać do dymisji.

  Uważam, że każdy dojrzały naród potrafi i umie rozliczać się z przyszłości. Trzeba mówić o bohaterach i o tych, którzy zachowali się haniebnie.

  A jeśli chodzi o odszkodowania za straty wojenne obywateli – to powinno to być zdaniem RPO systemowe i na podobnych zasadach jak w przypadku mienia zabużańskiego. Czyli z ograniczeniami.

  Obywatel nie dostaje odpowiedzi. Policja nie broni poszkodowanych

  - Znam swoje prawa i zadaję pytania, składam pisma, ale one pozostają bez odpowiedzi. W konfliktach rodzinnych policja nie staje po stronie ofiar. A cały problem bierze się z tego, że pomoc społeczna dla osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych jest źle zoroganizowana, pracownicy źle wykonują swoją pracę, nie sposób dowiedzieć, co spowodowało wybór takiej a nie innej firmy świadczącej usługi opiekuńcze . – Kiedy zaczynam się upominać o prawa mojej mamy, obrywam.

  RPO: Pani prawo polega w takiej sytuacji na tym, by zwrócić się do Rzecznika. Możemy interweniować.

  Proszę pamiętać, że w Lublinie działa Punkt Przyjęć Interesantów RPO, można spotkać się z prawnikiem z Biura RPO z Warszawy w każdy ostatni piątek miesiąca.

  Proszę też pamiętać o obywatelskim prawie dostępu do informacji publicznej. Warto składać wnioski powołując się na tę ustawę.

  Powiedzmy sobie też jasno, że system opieki nad osobami zależnymi, poziom płac dla pracowników opieki i wsparcie dla opiekunów-członków rodzin jest na coraz bardziej katastrofalnym poziomie.

  Ministerstwo Cyfryzacji po interwencji RPO przypomina resortowi sprawiedliwości: serwisy internetowe podmiotów publicznych powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami już od 30 maja 2015 r.

  Data: 2017-07-05

  Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich Minister Cyfryzacji zwraca uwagę  w piśmie do Ministra Sprawiedliwości, że systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania  publiczne powinny zostać dostosowane do międzynarodowego standardu Web  Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) do dnia 30 maja 2015 r.

  RPO skierował wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w związku z  sygnałami o niedostosowaniu bazy internetowej Krajowego  Rejestru Sądowego do potrzeb osób niewidzących.

  RPO przypomniał, że przepisy o dostępności  (w tym wymóg dotyczący WCAG 2.0) zawarte są w z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie  Krajowych Ram Interoperacyjności … (Dz. U. z 2016 r. poz. 113). Weszło ono w życie 30 maja 2012 r., zaś  serwisy internetowe podmiotów realizujących zadania publiczne dostały trzy lata na dostosowanie się do wymagań - te regulacje zaczęły obowiązywać 30 maja 2015 r.

  Minister Sprawiedliwości nie podzielił jednak tej interpretacji. Uznał, że skoro baza Krajowego Rejestru Sądowego jest modernizowana, to wymóg dostępności dotyczyć jej będzie dopiero po zakończeniu tych prac – czyli w marcu 2018 r.  Ministerstwo Cyfryzacji przypomina jednak, że czas na to był do 30 maja 2015 r.

  Stanowisko Ministra Cyfryzacji może przyczynić się do szybszej realizacji  obowiązku dostosowania portalu administrowanego przez Ministra  Sprawiedliwości do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z  niepełnosprawnością wzroku.

  Czym jest dostępność i komu służy? 

  Istotą wymagań dotyczących dostępności jest to, by z serwisu powstałego z publicznych środków mógł korzystać każdy, w tym także osoba z dysfunkcją wzroku czy ruchu.  Aby tak się stało, twórcy i redaktorzy stron muszą przestrzegać kilku podstawowych zasad, dzięki którym m.in.:

  • z serwisu można korzystać także bez myszki (przy pomocy klawisza Tab, co jest ważne w przypadku kłopotów z ręką);
  • zdjęcia i grafiki zaopatrywane są w alternatywne opisy tak, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych (ale także osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych);
  • informacje o strukturze tekstu (co jest tytułem, co śródtytułem) przekazywane są nie przy pomocy wielkości czy grubości czcionki (bo do tego trzeba mieć sprawny wzrok), ale dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów (w ten sposób osoba korzystająca z czytnika łatwo może poruszać się po serwisie).

  Jedną z zasad wywodzących się z kultury dostępności (choć w Polsce nie obwarowana prawne) jest zasada, by teksty pisać w sposób zrozumiały dla jak najszerszej rzeszy odbiorców – w tym osób bez wykształcenia specjalistycznego, starszych czy znających język polski w stopniu ograniczonym (cudzoziemców, ale też Polaków z dysfunkcją słuchu, dla których język polski jest drugim po migowym językiem).

  Rzecznik na temat społecznego włączenia osób z niepełnosprawnościami i Europejskiego Aktu w Sprawie Dostępności

  Data: 2017-06-09

  - Brak dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, brak dostępności budynków użyteczności publicznej, niedostosowane perony, nieprzystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami gabinetów lekarskich, zwłaszcza ginekologicznych i stomatologicznych. To główne tematy skarg jakie napływają do Biura RPO, a  dotyczą braku dostępności - mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas konferencji „Europa bez barier - korzyść dla wszystkich” zorganizowanej w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

  Rzecznik w swoim wystąpieniu odnosił się do Europejskiego Aktu w Sprawie Dostępności, który jest aktem prawnym w formie dyrektywy mającym zapewnić wspólne, jednakowe wymogi dostępności wybranych produktów i usług. Celem rynkowym dyrektywy jest poprawa funkcjonowania jednolitego rynku UE poprzez usuwanie istniejących i zapobieganie powstawaniu nowych barier, które mogą wynikać z różnorodnych przepisów, norm i wytycznych dotyczących dostępności produktów i usług w poszczególnych państwach UE. Celem społecznym dyrektywy jest natomiast włączenie społeczne oraz umożliwienie prowadzenia niezależnego życia osobom z różnymi niepełnosprawnościami (także np. osobom starszym).

  Produkty, które będą musiały być dostosowane w ramach Europejskiego Aktu w Sprawie Dostępności :

  • sprzęt komputerowy (w tym laptopy i smartfony), systemy operacyjne;
  • terminale samoobsługowe, czyli: bankomaty, terminale płatnicze, automaty do sprzedaży biletów (w tym także np. samoobsługowe przechowalnie bagażu czy automaty kolejkowe wydające numerki na poczcie) i urządzenia do odprawy samoobsługowej (np. na lotniskach);
  • urządzenia związane z usługami telefonicznymi, w tym technologie zaawansowane, jak smartfony, iPady, modemy, routery itp.;
  • urządzenia elektroniczne do odbioru treści audiowizualnych, jak komputery, telewizory, dekodery, kina domowe, odtwarzacze mp3, czytniki e-book’ów oraz oprogramowanie do nich.

  Co trzeba będzie zapewnić w ramach dostosowania produktów:

  • możliwość komunikowania się i orientacji przez więcej niż jeden kanał sensoryczny;
  • alternatywny sposób komunikowania się i orientacji, inny niż mowa;
  • elastyczne możliwości powiększania i kontrastu;
  • elastyczne sposoby kontroli i oddzielania pierwszego planu od tła, włącznie z poprawą wyrazistości;
  • możliwość regulowania głośności;
  • tryb pracy w warunkach ograniczonego zasięgu i ograniczonej siły fizycznej;
  • możliwość połączenia produktu z urządzeniami wspomagającymi.

  Elementy produktów, które będą musiały być dostosowane:

  • Dostępna ma być informacja na temat użytkowania produktu (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia) – ma być zapewniona przez więcej niż jeden kanał sensoryczny.
  • Dostępne ma być opakowanie produktu.
  • Dostępny ma być sam produkt poprzez funkcjonalność, czyli jego funkcje muszą uwzględniać potrzeby osób z ograniczeniami w tym zakresie.
  • Zapewniona ma być możliwość połączenia produktu z urządzeniami wspomagającymi.

  Jakie usługi będą musiały być dostosowane?

  • Usługi telefoniczne/ łączności elektronicznej, w tym usługi ratownictw.
  • Audiowizualne usługi medialne.
  • Usługi towarzyszące transportowi pasażerskiemu, w tym np. zakup biletu, odprawa on-line, informacja w czasie rzeczywistym np. o położeniu pojazdu.
  • Usługi bankowe, czyli np. wpłata i wypłata gotówki, bankowość on-line, mobilna.
  • E-książki wraz z czytnikami i oprogramowaniem.
  • Handel elektroniczny, czyli zakupy w Internecie, włącznie ze stronami pośredniczącymi w transakcjach.

  Jakie są najważniejsze uwagi do projektu dyrektywy:

  • zbyt wąski zakres – z czasem rozszerzony o terminale płatnicze, elektroniczne czasopisma, usługi e-commerce, powiadamianie kryzysowe; nadal nie objęto zakresem dyrektywy dostępności usług ubezpieczeniowych, usług hotelowo-restauracyjnych, a także obiektów budowlanych, w których można skorzystać z dostępnych usług;
  • proponowany zakres zastosowania jest ograniczony w tym sensie, że wymogi dyrektywy dotyczące dostępności mogą obejmować jedynie część usługi, powodując, że inne jej części będą niedostępne lub, w niektórych wypadkach, cała usługa będzie niedostępna dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (przykład: usługi bankowe - dyrektywa nie nakłada na banki wymogu udostępniania pomieszczeń osobom z ograniczeniami funkcjonalnym, mimo że muszą one zapewnić dostępność proponowanej klientom usługi);
  • 5-letni okres na wdrożenie dostępności przez firmy to okres za długi, ponieważ wiele produktów z obszaru ICT ma krótki czas użytkowania (np. smartfony) -  propozycja, by czas na dostosowanie uzależnić od cyklu życia produktu lub usług;
  • w projekcie dyrektywy przewidziano wyjątki od jej stosowania, jeśli firma stwierdzi, że zachowanie dostępności jest dla nich zbyt skomplikowane lub zbyt drogie (stanowi „nieproporcjonalne obciążenie”) -  taki zapis może być wykorzystywany przez firmy, aby uniknąć dostosowywania produktów. Organizacje pozarządowe postulują z jednej strony jasne sprecyzowanie zasad i warunków dotyczących zaistnienia wyjątku, a z drugiej brak zezwolenia na wyjątki bez bardzo poważnych powodów.

  Poprawianie dostępności usług administracji - minister cyfryzacji odpowiada RPO

  Data: 2017-05-24

  Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad tym, by administracja odpowiadała na realne potrzeby obywateli. Dostrzegamy również konieczność cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa - jest to jeden z dziesięciu priorytetowych obszarów kierunków rozwoju e-usług publicznych przewidzianych w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) – odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Chodzi o wystąpienie RPO dotyczące problemów osób z niepełnosprawnościami w dostępie do wymiaru sprawiedliwości (XI.411.1.2017).

  - W ramach działań w tym obszarze planuje się udostępnienie elektronicznego narzędzia wspomagającego pracę sądów powszechnych. Narzędzie to umożliwi składanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym wraz z załącznikami (dowodami) w postaci elektronicznej oraz dokonywanie doręczeń uczestnikom postępowań sądowych i pełnomocnikom elektronicznych pism i orzeczeń w toku postępowania. Pisma procesowe składane w postaci elektronicznej będą przetwarzane i przechowywane przez dedykowane narzędzia, natomiast pisma procesowe składane w postaci papierowej będą podlegały digitalizacji – zapowiada minister cyfryzacji.

  - Największym udogodnieniem dla obywateli będzie możliwość składania pism w sądzie przez internet oraz brak konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie lub obowiązek ten zostanie ograniczony do potrzeby przeprowadzenia dowodów - dodaje.

  - Realizacja tych zadań wymaga przede wszystkim oceny prawnej, technologicznej i proceduralnej gotowości sądów na wdrożenie niezbędnych rozwiązań informatycznych. Dlatego wszelkie działania w tym zakresie będą prowadzone we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Przygotowany z Pana inicjatywy raport „Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości - analiza i zalecenia" będzie przedmiotem wnikliwej analizy Ministerstwa Cyfryzacji. Nie da się bowiem ukryć, że jedną z barier w korzystaniu z usług instytucji państwowych jest nieprzestrzeganie standardu WCAG 2.0 przy projektowaniu witryn internetowych urzędów.

  Sami bardzo dbamy o to, by strona internetowa MC była przyjazna i łatwa w obsłudze - wyniki przeprowadzonego przez Fundację Widzialni badania dostępności stron internetowych administracji publicznej^ wskazują, że witryna MC znajduje się wśród najlepiej ocenionych serwisów. Staramy się ponadto propagować dobre wzorce udostępniając na swojej stronie Bazę wiedzy o dostępności - można w niej znaleźć poradniki, kursy, narzędzia czy gotowe szablony stron, a także inne materiały związane z tą problematyką.

  Jak Pan słusznie zauważa – pisze minister Sterżyńska do RPO -  od czerwca 2015 roku wszystkie strony internetowe administracji publicznej powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy (w tym osoby z niepełnosprawnościami) powinni mieć pełny dostęp do treści umieszczanych w Internecie oraz możliwość swobodnego ich zrozumienia. Wiele jednak w tej kwestii pozostaje jeszcze do zrobienia.

  Rozwiązaniem tego problemu będzie Portal Rzeczypospolitej Polskiej, nad którym Ministerstwo Cyfryzacji obecnie pracuje w ramach realizacji PZIP. Portal RP będzie jedną, wspólną stroną internetową administracji państwowej. Z jednej strony będą na nim udostępnione wszelkie potrzebne informacje, w tym także te obecnie zawarte w Biuletynach Informacji Publicznej (BIP). Z drugiej strony dostępne będą tam e-usługi, prezentowane w jednolity i ustandaryzowany sposób.

  Portal ten zintegruje - w pierwszym etapie - strony internetowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstw, a w kolejnych włączy strony internetowe urzędów centralnych i administracji wojewódzkiej.

  W ekosystem portalu będą stopniowo włączane resortowe portale dziedzinowe, w tym z obszaru ministerstwa sprawiedliwości.

  • Dołożymy wszelkich starań, by portal był w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W warstwie programistycznej, za którą odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji, portal będzie w pełni uwzględniał normy WCAG 2.0.
  • Ustandaryzowana architektura treści usprawni nawigację i skróci czas dotarcia obywateli do informacji.
  • Prosty język, którym będziemy się posługiwać, ułatwi natomiast obywatelom zapoznanie się z oferowanymi informacjami i usługami.

  Należy również zauważyć, że w październiku ubiegłego roku została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

  Państwa członkowskie zobowiązane są wprowadzić w życie jej przepisy do dnia 23 września 2018 r. Kompleksowe podejście, obejmujące zarówno legislację, jak i organizację struktur wewnątrz administracji powinno przyspieszyć proces dostosowywania serwisów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Jednak aby administracja stała się w pełni dostępna, konieczna jest także dalsza bieżąca współpraca organów państwa oraz poszczególnych urzędników reprezentujących różne instytucje i na co dzień stykających się z problemami osób niepełnosprawnych. W tym kierunku sukcesywnie podążamy.

  RPO interweniuje w sprawie braku dostępności wyszukiwarki internetowej Krajowego Rejestru Sądowego dla osób niewidzących

  Data: 2017-05-09

  Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi, w których wskazuje się, że uzyskanie informacji z bazy KRS jest uzależnione od przepisania kodu z obrazka – formularz zabezpieczono bowiem mechanizmem CAPTCHA. Niestety, tekst zabezpieczający nie może być odczytany przez czytniki ekranu, co w praktyce uniemożliwia skorzystanie z formularza osobom niewidomym i słabowidzącym. Strony internetowe podmiotów realizujących zadania publiczne powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tak, aby spełniały międzynarodowy standard dotyczący dostępności stron (Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0). Ostateczny termin na obowiązkowe dostosowanie serwisów minął dnia 30 maja 2015 r.

  W odpowiedzi na interwencję Rzecznika Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło inną interpretację przepisów rozporządzenia Rady Ministrów, które definiuje zasady dostępności stron internetowych (Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych). W ocenie Ministerstwa systemy teleinformatyczne podmiotów publicznych funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do wymagań nie później niż w dniu ich pierwszej istotnej modernizacji przypadającej po wejściu w życie rozporządzenia. Zakończenie modernizacji portalu KRS planowane jest na marzec 2018 r.

  W związku z rozbieżnościami interpretacyjnymi Rzecznik zwrócił się do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie wśród organów rządowych interpretacji omawianych regulacji. Pełnomocnik podzielił stanowisko Rzecznika i zwrócił się do Minister Cyfryzacji z prośbą o poinformowanie Ministra Sprawiedliwości o obowiązującej interpretacji przepisów dotyczących terminu wymaganego dostosowania przez podmioty publiczne zasobów informacji zamieszczanych w Internecie do standardu dostępności WCAG 2.0. 

  RPO podjął interwencję w sprawie braku dostępności wyszukiwarki internetowej Krajowego Rejestru Sądowego dla osób niewidzących, pomimo upływu ustawowego terminu

  Data: 2017-05-08

  Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi, w których wskazuje się, że uzyskanie informacji z bazy KRS jest uzależnione od przepisania kodu z obrazka – formularz zabezpieczono bowiem mechanizmem CAPTCHA. Niestety, tekst zabezpieczający nie może być odczytany przez czytniki ekranu, co w praktyce uniemożliwia skorzystanie z formularza osobom niewidomym i słabowidzącym. Strony internetowe podmiotów realizujących zadania publiczne powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tak, aby spełniały międzynarodowy standard dotyczący dostępności stron (Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0). Ostateczny termin na obowiązkowe dostosowanie serwisów minął dnia 30 maja 2015 r.

  W odpowiedzi na interwencję Rzecznika Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło inną interpretację przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. W ocenie Ministerstwa systemy teleinformatyczne podmiotów publicznych funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do powyższych wymagań nie później niż w dniu ich pierwszej istotnej modernizacji przypadającej po wejściu w życie rozporządzenia. Zakończenie modernizacji portalu KRS planowane jest na marzec 2018 r.

  W związku z rozbieżnościami interpretacyjnymi Rzecznik zwrócił się do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie wśród organów rządowych interpretacji omawianych regulacji. Pełnomocnik podzielił stanowisko Rzecznika i zwrócił się do Minister Cyfryzacji z prośbą o poinformowanie Ministra Sprawiedliwości o obowiązującej interpretacji przepisów dotyczących terminu wymaganego dostosowania przez podmioty publiczne zasobów informacji zamieszczanych w Internecie do standardu dostępności WCAG 2.0.

  RPO w sprawie niedostępności wyszukiwarki internetowej Krajowego Rejestru Sądowego dla osób niewidomych

  Data: 2017-04-18

  Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca niedostępności wyszukiwarki internetowej Krajowego Rejestru Sądowego dla osób niewidomych. Uzyskanie informacji z bazy jest bowiem uzależnione od przepisania kodu z obrazka – formularz zabezpieczono mechanizmem CAPTCHA. Niestety, w podanej witrynie tekst zabezpieczający nie może być odczytany przez czytniki ekranu, co w praktyce uniemożliwia skorzystanie z wyszukiwarki osobom niewidomym i słabowidzącym.

  Zapewnienie dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami to obowiązek wynikający wprost z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z treści udostępnionych w bazie internetowej KRS przez osoby niewidome ogranicza dostęp części obywateli do informacji i do elektronicznych usług oferowanych publicznie, co może prowadzić do zarzutu nierównego traktowania osób z taką niepełnosprawnością.

  Rzecznik zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o pilne wprowadzenie na stronach internetowych administrowanych przez resort zaproponowanych alternatywnych rozwiązań zabezpieczających, dostosowanych do potrzeb osób niewidzących i słabowidzących, zgodnie z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej jako: rozporządzenie). Rozwiązania te spełniałyby międzynarodowy standard dotyczący dostępności stron.

  Ministerstwo przyjęło jednak inną interpretację obowiązujących przepisów, powołując się na § 23 rozporządzenia, zgodnie z którym systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów należy dostosować do wymagań, nie później niż w dniu ich pierwszej istotnej modernizacji przypadającej po wejściu w życie rozporządzenia. Rzecznik nie zgodził się z takim stanowiskiem.

  Rzecznik zwrócił się do Pełnomocnika z prośbą o rozważenie podjęcia stosownych działań zmierzających do ujednolicenia wśród organów rządowych interpretacji przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów.