Godło RP

Równe Traktowanie - Aktualności

zdjęcie: kilka osób siedzi przy białych stołach, mężczyzna w garniturze mówi do mikrofonu
2017-03-16

W Biurze RPO odbyło się posiedzenie zarządu Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania Equinet. Członkinią zarządu jest Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO. Z przedstawicielami Equinet spotkali się też rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar oraz zastępczyni RPO Sylwia Spurek.

zdjęcie: przy białych stołach ustawionych naprzeciw siebie siedzi kilka osón, u szczytu stołu stoi kobieta w sukience
2017-03-15

Zastępczyni RPO Sylwia Spurek oraz naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Biurze RPO Anna Mazurczak rozmawiały z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych o przemocy wobec kobiet. Inicjatorami spotkania byli członkowie Stowarzyszenia Głosy przeciw Przemocy.

Kolorowe parosolki
2017-03-08

W słynnym liście do Kongresu Kobiet w 2009 roku prof. Wiktor Osiatyński napisał: Jestem feministą, ponieważ wiem, iż nierówność i dyskryminacja płci są tak powszechne, że niemal niedostrzegalne.

Na szczęście są dostrzegalne, Panie Profesorze. Świadczą o tym skargi od obywateli wpływające do Biura RPO. Jak również sporządzane przez nas i publikowane co roku raporty dotyczące realizacji zasady równego traktowania. Nie pozostawiają też żadnych wątpliwości liczne badania społeczne na ten temat.

2017-03-06

Tygodnik Wysokie Obcasy organizuje plebiscyt na Superbohaterkę 2016. Kapituła oraz czytelniczki wybiorą osobę, która najbardziej poruszyła ich wyobraźnię w minionym roku. Laureatkę poznamy w kwietniu 2017 r. 

Superbohaterka "Wysokich Obcasów" 2016 to druga edycja plebiscytu tygodnika. Wybór laureatki i wręczenie nagrody ma być świętem kobiet, które redakcja chce obchodzić wraz z bohaterkami tekstów oraz czytelnikami.

Grafika: pomarańczowo-granatowa postać przecięta na pół – część symbolizuje kobietę, część mężczyznę, osoba pracuje przy komputerze, przy części kobiecej jest wyciągnięta ręka z 50 zł, przy męskiej – 100 zł
2017-03-01
  • Większość z nas rozpoznaje dyskryminację na rynku pracy i rynku usług, ale niewielu wie, że jest zakazana prawem: Konstytucją, Kodeksem pracy, tzw. ustawą równościową, Kodeksem cywilnym czy Kodeksem wykroczeń. 
  • Bardzo mało osób, które doświadczyły dyskryminacji, zgłasza swoją sprawę organom władzy publicznej. W konsekwencji trudniej jest przeciwdziałać nierównemu traktowaniu i pomagać tym, których ona dotyka.
Zielono-czarna okładka raportu
2017-02-27

Ponad 95% młodzieży spotyka się z mową nienawiści w internecie. Polacy coraz częściej słyszą wypowiedzi antymuzułmańskie i antysemickie w telewizji oraz sami przyzwalają na mowę nienawiści wobec gejów i lesbijek. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami we współpracy z Fundacja Batorego, które zostały zaprezentowane 27 lutego na spotkaniu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zdjęcie: sylwetki ludzi
2017-02-21

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym, że projektowane zmiany w obowiązujących przepisach prawa uzasadniane są sytuacją panującą na wschodniej granicy Polski, RPO odniósł się w swojej opinii także do tego zagadnienia.

Kobieta o zielonych oczach w zielonym szalu
2017-02-21

14 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy z dnia 23 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw . Projektowane rozwiązania dotyczą m.in. doregulowania dostępu do tabletek ellaOne, które otrzymać można będzie wyłącznie na receptę[1].

Krople wody na szybie
2017-02-20

TVP nie zgodziła się, że jej program propagował treści dyskryminujące ze względu na rasę czy narodowość oraz treści nawołujących do nienawiści, ale przyznała, że wyemitowany materiał nie spełniał wszystkich standardów rzetelności i obiektywizmu obowiązujących w Telewizji Polskiej.

Taka jest reakcja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 9 lutego. 

Znak pierwszeństwa dla osoby z niepełnosprawnością na szarym chodniku
2017-02-09

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził swoje zaniepokojenie treścią opublikowanego 5 stycznia 2017 r. w Tygodniku Plus Minus oraz na stronie internetowej www.rp.pl artykułu autorstwa Piotra Nowaka, profesora Uniwersytetu w Białymstoku, pt. „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe”. 

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2017-02-02

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w wyroku ogłoszonym 1 lutego 2017 r., stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza Czchowa z 17 lutego 2016 r., wprowadzającego bezwzględny zakaz zasiedlenia nieruchomości zakupionej dla kilku rodzin romskich przez gminę miejską Limanowa ze środków pochodzących z „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”. W tym samym wyroku sąd orzekł o nieważności uchwały, którą Rada Miejska w Czchowie zatwierdziła wydane przez Burmistrza zarządzenie.

zdjęcie: kilkanaście osób siedzi przy złączonych stołach na których stoi woda i kanapki
2017-02-01

Dziennikarze, przedstawiciele społeczności muzułmańskiej w Polsce i reprezentanci OBWE spotkali się w Biurze RPO by rozmawiać o problemie agresji słownej i negatywnego obrazu wyznawców islamu w polskiej prasie.

- To spotkanie jest efektem zobowiązania RPO wobec społeczności muzułmańskiej w Polsce. Kiedy w zeszłym roku jej przedstawiciele opowiadali nam o przejawach agresji, które coraz częściej ich dotykają, zobowiązaliśmy się do zorganizowania debaty z mediami, a potem, także z politykami - przpomniał Adam Bodnar.

Dwa różne ciężary równoważą się
2017-01-11

Rząd nie podjął i nie zamierza prowadzić prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Przygotowany i rozesłany do uzgodnień przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt wniosku o wypowiedzenie Konwencji z dnia 28 listopada 2016 r. pozostał tym samym bez rozpatrzenia i nie jest procedowany.

Taką odpowiedź przysłał rzecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bodnarowi pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania minister Adam Lipiński.

Krople wody na szybie
2017-01-10

Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem przyjął przedstawiane w mediach informacje o toczących się w resortach rządowych pracach nad wypowiedzeniem Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przyjętej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 961; dalej także jako: Konwencja stambulska).

zdjęcie: pomarańczowa okładka z białym napisem: Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości
2016-12-22

Celem raportu pt. Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości jest ocena dostępności polskiego wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami pod kątem realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji oraz standardów ustanowionych w drodze Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

zdjęcie: pomarańczowa okładka z białym tekstem: Dostępność wsparcia środowiskowego dla osób starszych w perspektywie przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego
2016-12-22

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich pt. Dostępność wsparcia środowiskowego dla osób starszych w perspektywie przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego przedstawia wyniki badania społecznego, którego jednym z celów było pogłębienie wiedzy na temat wdrożenia w praktyce zasad wynikających z dokumentów międzynarodowych odnoszących się do godności i równego traktowania osób starszych potrzebujących wsparcia w miejscu zamieszkania.

Okładka publikacji "Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 18. Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy."
2016-12-22

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź w sprawie działań rządu na rzecz równoważenia życia rodzinnego i zawodowego przez kobiety i mężczyzn.

zdjęcie: tyłem siedzi kilkadziesiąt dzieci, przed nimi mężczyzna w garniturze
2016-12-16
  • Jak zwalczać mowę nienawiści?
  • Czy mamy reagować, jeśli usłyszymy, że ktoś jest dyskryminowany?
  • Co robić żeby zapobiegać takim zdarzeniom?

Te i inne pytania zadawali Adamowi Bodnarowi uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Gardeckiego w Warszawie. Chcieli wiedzieć, co robić aby w Polsce i na świecie było mniej zdarzeń motywowanych nienawiścią i przejawów dyskryminacji. Przygotowali też scenkę dotyczącą mowy nienawiści.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-12-15

5 grudnia 2016 r. w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku odbyła się rozprawa w sprawie o naruszenie dóbr osobistych prof. Paula Camerona przeciwko organizacji społecznej „Pracownia Różnorodności” z Torunia, w którym powód domaga się zadośćuczynienia za publiczną krytykę jego homofobicznych poglądów.

Zdjęcie: Ludzie przy stole
2016-12-15

Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpić ma zmiana granic gmin w województwie opolskim. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy obejmuje m.in. włączenie w granice Miasta Opola fragmentów gmin: Dobrzeń Wielki (sołectwo Borki, część sołectwa Brzezie, sołectwo Czarnowąsy, część sołectwa Dobrzeń Mały, sołectwo Krzanowice, sołectwo Świerkle), Komprachcice (sołectwo Chmielowice, sołectwo Żerkowice) i Prószków (sołectwo Winów).

Zdjęcie: sylwetki ludzi
2016-12-15

Niepokój Rzecznika wzbudziła emisja na antenie TVP Info zapowiedzi programu „Minęła dwudziesta”, którą charakteryzowała wyraźnie antymigrancka treść. Bez wątpienia spot ten, w zamierzeniu autorów, miał przedstawić społeczność migrantów w negatywnym świetle, wywołać u odbiorców lęk i niechęć wobec tej społeczności, a pośrednio – także wobec inicjatywy Prezydenta Gdańska, który powołał przy gdańskim magistracie Radę Imigrantów.

Adam Bodnar podczas konferencji
2016-12-12

- Sytuacja wokół ścigania przestępstw z nienawiści nie zmieniła się w Polsce od wielu lat. Naszym obowiązkiem jest zwiększenie ochrony ofiar przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową - powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich podczas inauguracji konferencji „Hate No More – Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści”.

Kobieta o zielonych oczach w zielonym szalu
2016-12-09

Rzecznik przypomniał, że w dniach pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka) trwa międzynarodowa kampania 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy Ze Względu Na Płeć. Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. W nawiązaniu do tych wydarzeń Rzecznik przekazał Ministrowi dodatkowe uwagi w sprawie wyników konkursu na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Kobieta o zielonych oczach w zielonym szalu
2016-12-09

Niepokój Rzecznika wzbudziły doniesienia medialne o toczących się w resortach rządowych pracach nad wypowiedzeniem Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przyjętej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle
2016-12-07

W związku z zapowiedzią, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są prace nad opracowaniem założeń projektu zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rzecznik wskazał na problemy i niedostatki wynikające z przepisów dotychczasowej ustawy oraz jej stosowania, które pojawiają się w skargach kierowanych do Biura RPO, a także w raportach Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz Informacji Najwyższej Izby Kontroli z 26 kwietnia 2016 r.

zdjęcie: kilkadziesiąt osób siedzi na krzesłach ustawionych w rzędach
2016-12-07

„Skoordynowany system  opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu - szanse i zagrożenia” to tytuł debaty, która 7 grudnia odbyła się w Biurze RPO. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją Rodzić po Ludzku oraz Fundacją Ius Medicinae i odbyło się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

zdjęcie: na scenie siedzą cztery kobiety
2016-12-06

Zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek wzięła udział w gali finałowej VII edycji konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Jego organizatorami są: Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”. Konkurs ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

zdjęcie: przy stole tyłem siedzą cztery osoby, po drugiej stronie stołu są dwaj mężczyźni
2016-12-03

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z Nigeryjczykiem, który w zeszłym tygodniu został zaatakowany na jednej z warszawskich ulic, gdy wracał z zakupów. Mężczyzna jest doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu uczestniczyła żona pobitego, a także drugi doktorant i przedstawicielka Wydziału Orientalistycznego UW, na którym studiują obaj mężczyźni.